408 beslissende antwoordenHedenzee zegt men beteekenL Hcdenesse. Hedenesse beteekent schor van de Eede, bij en rond Aardenburg. Uit die Nessen of schorren is het westelijk deel van Staats-Vlaanderen ontstaan. Zij vormden de zui delijke grens van Zeeland, en diensvolgens be hoorde het westelijk deel van Staats-Vlaanderen tot Zeeland, en maakte geenszins deel van het eigenlijke Vlaanderen Ofschoon hulde doende aan de geleerdheid en uitgebreide kennis van diegenen, welke de genoemde stelling hebben uitgedacht of die dezelve verdedigen, ben ik nooit overtuigd geworden, en ik heb er steeds aan getwijfeld of dat Hedenzee, hetwelk in de oude oorkon den als grens van Zeeland opgegeven wordt, zou moeten gezocht worden in het westelijk deel van Staats-Vlaanderenen of mitsdien dat gewest in de 12da eeuw uit afzonderlijke ei landjes zoude hebben bestaan en tot Zeeland zoude hebben behoord. Klimt men hooger op, zooalsde steller der verhandeling over de aloude zuidelijke grens van Zeeland, in het Jaarboekje Nehalennia voor 1849 doet; telt men van veel vroeger dan van 900 en zoekt men de gelegenheid des lands in de tijden waarin Hemming of Heriold zouden hebben bestaan, dan zwijg ik, zonder nogtans iets toe te gevenwant ik veroorloof mij te gelooven dat, dit doende, raadsels tegen raad-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 154