114 dat noch Zeeuwschenoch Vlaamsche graven waren bekend, geheel in het midden latende. De kaart, algemeen bekend onder de bena mingvan kaart van Lieven vanThuijnkn, geloof ik, echt te zijn en mits dien: dat het westelijk deel van Staats-Vlaander endat is het land van AardenburgOostburg en IJzendijlcc aan den vasten wal van Vlaanderen was gehecht en met het zelve een geheel uitmaakte even als het land van Kadzand, tussclien welk land van Kadzand en dat van Oostburg de wijde zeeboezem werd gevonden, waardoor Brugge, en bij gevolge Sluis, toegang vond tot de zee en waarop de Aarden burger en Oostburger havens uitkwamen. De echtheid dezer kaart wordt betwijfeld, ja, door sommigen als een geheel valsch of on dergeschoven stuk beschouwd. En dit kan dan ook niet missen, omdat veelal afgegaan wordt op de tallooze kopiën die van deze kaart bestaan. In het land zelf bestond er tot in het begin van deze eeuw niet een enkel Schoolmeester of Landmeter, die niet eene bedevaart naar Sluis had gedaan om aldaar in het overgebTe- ven archief van het Vrije de kaart van van Thuijnen te gaan raadplegen; die er niet eene kopie van had gemaakt en dezelve niet aan merkelijk had verbeterd en vermeerderd. Ik heb niet minder dan elf kopiën voor mij door elfonderscheideue personen gemaakt, doch elk stuk is zoo veranderd zoo vermeerderd en

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 160