115 zoo verbeterd dat het eene stuk niets gemeens met liet andere schijnt te hebben terwijl niet alleen de Superscriptiën van de kaart, maar de namen der plaatsen daarop voortkomende, op de kluchtigste wijze zijn geradbraakt geworden. Dit, zal men zeggen, is plattelandschool- meester| werk. Maar de zoo gunstig bekende kapitein Ingeni>ar P. Wiltschüt maakte in 1727 op last van het hooger bestuur almede eene kopie van dezelve kaart. In 1757 werd de kopie van Wiltschüt door den heer Evert Jan de "Vassij, zoo ik mij niet bedrieg, ten verzoeke van het bestuur van Walcherennage- teekend Beide heeren zijn mannen van naam; beiden zeggen dat zij de originele kopiën van vele misslagen hebben gezuiverd maar die verbeteringen en zuiveringen zijn van dien aard, dat het niet mogelijk is, zich een grooter imbroglio voor te stellen en wel een imbroglio waarbij de gekheden der Kadzandsche School meesters in het niet zinken. Dezen toch tee kenden BreskensNieuwvliet en Middelburg in Vlaanderen niet op hunne kaarten'aan, zoo als Smallegange dit deed; zij vergenoegden zich de namen te radbraken van bestaande plaatsen, gelijk Smallegange die geheel verkeerd geschre ven heeft, terwijl Wiltschüt en de Vassy niet alleen plaatsen verkeerd noemen; plaatsen op de kaart aanteekeneu die eerst eenwen later zijn ontstaan; maar dezelve laten figureren in ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 161