425 ghene die hier voormaels waeteringhe golden met die bewester, ende utwaeterden te Lam- mersvlict. JJat elck gemet sal ghelden elckx jaers, te Sente Martini rnesse, drie halinghen vlaemschdat syn die vier ghemeten sesse penninghen, etc. Actum daete ut supra. Register A. A. pag. 23.) B. Wy schepenen ende Raed der stede van Ghend, doen te wetene alien den ghenen die dese presente letteren sullen sien ofte hoeren lesen, dat wy ter bede etide vervolghe van Burghemeester ende schepenen van den Arn- bachte van Maldeghemagierende over de goede lieden ende insetene van den selven ambachte hebben gheoctroyert ende gheconsentert den goeden lieden ende insetene voorseit, eenebuuse ende Conduit onder den bodem van der Lieve te Scroeproex (I) gheheten de leeduerbusende den waterloep van Maldeghemghelic dat het- selve Conduit nu leght, euwelic ende erfel-ic gheduerende; ende't selve te verniewene ende te vermaekene te hueren Coste't allen tijde alst van noode wesen salsonder grief of achterdeel van der voernoemde stede van Ghendende (I) Scroeproex is Stroobrvgge.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 171