127 daer up ghemaectverclaert, ende dat sy heb ben beloeft ende hun verbonden, dat sy dat voerseyde conduit t'euwighen daghe houden sullen son der grief', last of cost van der voer seyde stede; ende mits oec den zekere die sy ons daeraf deden waert dat by tyden toe- cominende, uut desen voerseyden ghedelve, de voerseyde stede costschaede, last olte achterdeel quame dat sy dat uprechten sou- den ende de stede voerseyt schaedeloos houden t'euwelicken daeglien ende dat behouden alle goede weghen, waterganghen, voghelrien ende visscherien dewelke wy in de name van der stede voorseyt t'onsewaerts houden, ter voer seyde stede bouf. Ghegheven den 7 Sept. 1572. Register C. blad 58). Of het water hetwelk thans de Eede wordt genoemd, en beschreven als uit eene natuur lijke bron achter Maldegem ontspringende, vroe ger dien naam droeg, dit durf ik betwijfelen op grond van de volgende stukken. In Januarij van het jaar 1245 verleenden Graaf Thomas en zijne huisvrouw Johanna octrooi aan die van Aardenburgom een kanaal te graven van de stad af tot in de Zee usque -in corpus marister plaatse genaamd ten Hoofde of Zeedam.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 173