van Vlaanderen te Middelburgen liet collegie 's lands van den Vrije te Sluis, hielden al die stukken voorecht, toen de Abdij van St. Pie- ter te Gent hare eigendoms- en tienderegtew in het Oostburger Ambacht revindiceerde. Mijn bestek gedoogt niet al deze senten tien te doen kennen, doch zoo iemand belang stelt in de oorkonden waaruit de aloude gesteldheid van het westelijk deel van Staats-Vlaanderen kan opgemaakt worden, hij vrage toegang tot liet archief van den Raad van Vlaanderen te Mid delburg en doorzoeke de stukken, rakende de procedures van den Raadpensionaris Cats en van den Abt van St. Pieter, toen zij hunneregten tegen den staat deden gelden, ofte wel, hij vrage toegang tot het archief der stad Sluis. De Abt van St. Pieters Abdij had diverse concepten over eigendommen en tienden ver loren. Een zijner opvolgers, het archief des kloosters, hetwelk in de war was geraakt, doende in orde brengen, vond de bewijzen die zijne voorgangers niet hadden kunnen produceren. Hij vroeg aan hunne Hoog mogenden revizie en dezelve vergund zijnde, werd de zaak omstreeks 1743 van nieuws aangelegd voor het Sluissche Vrije en eindelijk met volle succes bekroond. Veel stukken van dat proces berusten onder mijmeer nog van de processen gevoerd door den raadpensionaris Cats ofschoon Cats evenmin als de heeren van St. Pieter, buiten-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 179