444 naamste Edelen van Vlaanderenden Zeeuwen en Hollanders in handen vielen. Het lot tan Vlaanderen was toen geheel in de magt van den Zeeuwschen Graaf'; de krach tigste dwangmiddelen stonden te zijner be schikking en mij dunkt alzoo, dat het ver nederend tractaat van 4250 nooit zoude zijn onderteekend geworden, of dat er op terugge komen zoude zijn, indien deZeeuwsche Graaf de overtuiging niet had gehaddat Marga- retha daarbij in haar regt was, en dat het grondgebied van Zeeland zich niet verder uit strekte dan tot de Wester schelde. De keuren, aan Middelburg geschonken den 41 Maart 4253/4; die voor het platte land van Zeeland tusschen Scheld en Hexjdenzee van den 25 October 425Gwelke laatste aldus aanvangt »Ic Grave Florens Mombere van Holland »hebbe gheleent 't eenen tijde te gedeurne allen »den Edelen lieden, die wonen tusschen Bor- nisse en Hexjdenezee, dat si hem selveu deze chore of deze wet souden kiezen die welcke »chore confirmeren wy ende Heer Hevnric »van VoorneBurchgrave van Zeeland mit allen »den voern. Edelen luden ende allen den »ghenen die wonen tusschen Bornisse en Heydenzee ghebieden wy vasten peys ende vol len vrede." Wien men bedoelde met den gheenen die

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 190