145 wonen tusschen Bornisse en Heydenzeeblijkt uit bet slot »Alle clie ghenedie wonen tusschen Bornisse »ende Heydenzee sullen syn onder eenen ghe- rechte ende onder eene kore, son der die van Middelburchvan Siericzee, van West-cappelen, van Domburch ende van Bezouten landen." (Mie ris, deel 1, pag. 271 en 508) deze keuren, zeg ik, leveren in mijn oog een verder bewijs op omtrent de gevoelens van den Graaf van Zeeland, en zoo uit de aangehaalde Oorkonden af te lei den valt, dat Gui in 1298 niet behoefde nader te omschrijven wat Zeeland tusschen Scheld en Heydenzee was, blijkt het almede, dat de Graaf van Zeeland hem daaromtrent niets be twistte. Ik zou op dit punt nog meerdere stukken kunnen aanvoeren, doch ik vergenoeg mij te her inneren aan betgeue in de acta Sanctorum, Martii Tom 1, pag. 198 en 199 wordt gevonden Dat namelijk, toen in het jaar 112G de Graaf van Vlaanderen, Karel de Goedewas ver moord en moest overgegaan worden tot de verkiezing van eenen nieuwen Graaf van Vlaan deren, aan die verkiezing werd deel ge nomen door zekeren Alardus wegens IJzendijke; door Haiot.us wegens Oostburg en door Hugo Berlessis wegens AardenburgZoo deze drie plaatsen niet onbetwistbaar zeker tot Vlaanderen hadden behoord, zouden zeer zeker van hunnen 10.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 191