In dit jaar zullen vier verduisteringen plaats hebben namelijk twee Zons- en twee Maans verduisteringen maar van deze zal slechts ééne kleine Maansverduistering zigtbaar zijn. De eerste is eene kleine Maansverduistering. voorvallendein den namiddag vandenl2de"Mei. Deze verduistering zal gedurende haar geheel beloop, in Nieuw-Holland en Azië zigtbaar zijn. In Afrika en in het Zuid-oostelijke gedeelte van Europa zal men het einde kunnen waar nemen. De tweede is eene Zonsverduistering, voor vallende in den avond van den 2Gsten Mei. Deze verduistering zal zigtbaar zijn in Noord-Amerika, het noordelijkste deel van Zuid-Amcrika en in het oostelijke gedeelte van Azië. In Noord- Amerika zal zij ringvormig zijn. De derde is eene zeer kleine, bij ons zigt- bare Maansverduistering, voorvallende in den avond van den 4den |November. Het begin zalnaar den middelbaren tijd te Amsterdam, plaats hebben ten 9 ure 5 min.; het midden, als wanneer de maan 0 duim 50 min. over de noordzijde verduisterd zal wezen ten 9 ure 52 min.; het einde ten 9 ure 59 min. Deze kleine verduistering zal in Europa, Azië xvm ZOHS- EH MAAKSVERDUISTERIHGEN. o"

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 20