fiSlflT BAYKSB& IVtjlonsdat \uom\V. '«au Vid (fosA-Yny.. door J. H. VAN DALE. De persoonwiens naam men hierboven ver meld ziet, zal ongetwijfeld velen onbekend zijn. Nogtans verdient hij meer algemeen bekend te worden, en willen wij van onzen kant trach ten zijne nagedachtenis in roemrijk aandenken te doen blijven, door de vermelding van dat gene, waardoor hij zich de achting van allen, en vooral de toegenegenheid des Kadzantenaars en den bewoner dezer streken, het Oost-Vrije, heeft waai-dig gemaakt, en wij twijfelen niet of de berigten, hoe weinige dan ook, omtrent dezen persoon, die zijne laatste levensjaren sleet in het bestier dezes lands zullen velenzoo wel den meer als mingeleerden, welkom zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 49