Mentet Haykens, een Ooslvries, werd ge- boren in de stad Embdenop liet einde der XVlIde eeuw. In deze stad sleet hijzoo als hij zelf zegt', de beste jaren zijns levens. Hij moet van aanzienlijke afkomst en een zeer be kwaam man geweest zijn, daar hij zeer in gunst stond bij den Stadhouder Prins Wil lem IV, en niet minder bij diens gemalin Anna (1). In 1758 toch werd hemvan wege deze doorluchtige personen, door Z. Exc. den gene raal Gemma Onuphrius van Burmania, (2) hun beider portret, in 1757 te Breda vervaardigd, te Embden overhandigdals een bewijs van hoogstderzelve hooge gunst. Het was dan ook op aanbevelend schrijven van Prinses Anna, dat Mentet Haykens, den 26sten April 1754, benoemd werd tot Pensionaris van het Collegie 's lands van den Vrije, dat te Sluis zetelde: aldus kwam hij in deze streken en met dei- woon te Sluis. Volgens zijne eigene woorden was hij toen reeds ver boven de vijftig jaren. Nadat hij het Pensionarisschap gedurende na genoeg vijf jaren met eere had bediend, werd hijbij het openvallen eener schepenplaats in gemeld Collegie, op den 20sten Februarij 1759, door de Hoog Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden tol schepen be noemd, welken post hij nog ruim zeven jaren bekleedde, tot aan zijnen dood, die den 5<len

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 50