5 November 1766, den zeventigjarigen grijsaard overviel, te midden van een steeds werkzaam leven. Haykens schijnt niet gehuwd te zijn ge weest; ten minste hebben wij desaangaande niets kunnen ontdekken. Bij zijn' dood, nam zijne zwagerin, toen reeds weduwe, benevens •f». haar zoon Gerhard Haykens bezit van zijne nalatenschap. Mentet Haykens moet dus nog een broeder gehad hebben. In zijn testament dagteekenende 20 April 1764, legateert hij aan zijn' neef Gerhard Haykens, zoo hij zich tot de Academische studiën begeeft, en anderzins aan zijn' broeder Haïco Haykens, al zijne ma nuscripten, geene uitgezonderd, behalve die, welke het Collegie 's lands van den Vrije ra ken (5). Wat dezen neef Gerhard of Gerardus be treft, dien leeren wij nader kennen uit het ver- idienstelijke werkSt.'Anna ter Muiclen, beschouwd als plaatsenz. door H. Q. Janssen, en wel op blz. 200; daaruit zien wij dat hij na eerst te Vellage en Wolthuyzen, beide in Oost-Vriesland predikant te zijn geweest, te Waterlandkerkje adjunct-prediker werd in 1776, en in 1777 pre dikant te St. Anna ter Muiden, enz. Wanneer wij een en ander zamen vatten, wordt het ons duidelijk hoe men, in deze streken, aan een Oostvriesch predikant kennis krijgen kon; daar -A- Gerardus, zijn' oom Mentet in diens leven,

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 51