g kwame geschied- en oudheidkundigen door middel van dit jaarboekje den Kadzautenaar en bewoner dezer streken bekend te makenmet hetgeen vroeger in deze gewesten is geschied ten minste zoo ons blijken mag, dat onze ar beid, die gansch niet ligt is, met toegevend heid en toegenegenheid wordt ontvangen, Men is reeds zoo dikwijls gewezen op het belang dat elk beschaafd mensch stellen moet in de geschiedenis zijns Vaderlands, dat wij het overtollig rekenen, daarop hier terug te komen. Wij willen dan ditmaal ons bepalen tot het aangeven der tijdvakken, waarin de geschiedenis van deze streken gevoegelijk kan worden verdeelden willen daarbij het voor naamste, in elk tijdvak voorgevallen, aanstip pen tot aan het punt dat Vlaanderen, met Hol land en Zeeland denzelfden Heer erkende, in Philips, bijgenaamd de Goede, in den jare 1428. EERSTE TIJIBVAK. HET ROMEINSCHE TIJDVAK, LOOFENDE VAN CHRIS TUS GEBOORTE TOT AAN HET JAAR 800. In dit tijdvak komen deze streken voor als gedeeltelijk nog door de golven bedekt, gedeel-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 55