10 tel ijk liet hoofd reeds boven het water heffende, en aldus, in den vorm van eilandenmet daar op gebouwde terpen of hoogten, cene woon plaats biedende aan de eerste bewoners. De Bevernewaaraan Bevervliet of Biervliet zijn' naam ontleent, deSineval, tegenwoordig het Zwin ge- lieeten, de Budanvliet die naar Damrne schoot, de Heededie omstreeks Aardenburg gevonden werd, en waarin later de Ee-polders opkwa men, benevens de Honte en de Wielinge die deze streken van Zeeland scheidden, waren de voor naamste onder de menigvuldige wateren, welke men hier aantrof. "Wat de eerste bewoners dezer streken aangaat, dit zijn zeer waarschijn lijk de Menapiërs geweest, die nabij deze stre ken, in Vlaanderen woonden, en naar wie eene landstreek aldaar den naam droeg van pagus Menapiscumlater Mempiscum. Ten noorden der Zeeuwsche eilanden, in het zuidelijk ge deelte van Holland, woonden destijds de Kani- nefaten (Kanine-Batten) een stam der Batavie ren met de Marsaciërs. Dezen mogen wel met de Toxandriërs die in het tegenwoordige Noord- Braband woondende Zeeuwsche eilanden heb ben bevolkt, even als wij van de Menapiërs aannemen, dat zij zich uit hunne woonplaats, zuidwaarts van deze streken gelegen, over deze landen hebben verspreid. Al de genoemde stammen waren van Germaanschen oorsprong. Van het verblijf der Romeinen in deze stre-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 56