41 ken zijn nog eeuige gedenkteekenen overgeble ven. Daartoe behoort in de eerste plaats de Romeinsche weg, die van Aardenburg naar Brugge en zoo Vlaanderen dieper inliep, doch tot heden nog liiet geheel en al is onderzochtten andere behooren hiertoe de penningen der Romeinen, die omstreeks Breskens en Aardenburg zijn opge graven, Wanneer wij dit tijdvak het Romein sche noemen geschiedt dit, omdat wij deze streken uit de geschiedschriften der Romeinen leeren kennen, die onder Cezar hunne zege vierende wapenen tot in deze streken voerden, deze aan zich onderwierpen en als meesters dezer landen voorkomen, gedurende eene tijd ruimte van drie eeuwen. In deze tijden ont moeten wij Aardenburg reeds, toen nog Roodenburg gelieeten, wijl het aan de Reede of Roode lag, aan wier oostzijde Oostburg werd gesticht, waaraan deze burgt dan ook zijn' naam had te danken. Oorspronkelijk waren Aardenburg en Oostburg slechts burgten, door een' krijgsbevelhebber bezet, ter beveiliging der omwonende lieden, en ter bescherming van den handelhoe ge ring deze toen ook moge geweest zijn, opge worpen wordende deze handel voornamelijk, ten dienste der Romeinenuit deze streken op Brittanië gedreven. Ziedaar het voornaamste wat wij van dit tijdvak weten te zeggen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 57