800 TOT 500. 12 TWEEDE TIJDVAK. HET FRANKISCHE TIJDVAKVAN DEN JARE Reeds op list einde der derde eeuw hadden de Franken, liever gezegd de Salische Fran ken, aldus geheeten naar hunne woonplaa/s aan den IJsselde Isa!a in Overijsselveree- nigd met de Saksers invallen gedaan in Gal- lië (286). Gallië noemde men het land, dat aan deze zijde, Germaniëdat, 't welk aan gene zijde van den Rijn gelegen was. Ofschoon zij aanvankelijk door de Romeinen werden verdreven, wonnen zij op den duur toch voet, door de toenemende verzwakking van het Ro- meinsche rijk Daar kwamen eindelijk de Gothen, geweldige mannen uit het noorden en vielen in Italië, het hart van het Romein- sche gebied. De kolosus waggelde op zijne geschokte grondvesten en van alle kanten stroomden de Romeinsche krijgers naar het bedreigde Vaderland, om hem te ondersteu nen. Aldus geraakten de Rijnstreken, de gren zen tusschen Gal Hè en Germanie, zonder ver dedigers. Had keizer Juli aan de Franken in 557 nog zegevierend bestreden, en Honorius (593 423) benevens zijn veldheer Stii.ico, een Vandaal, hen gedeeltelijk beteugeld, thans

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 58