13 stortten zij, even als een lang in zijne vaart gestuite bergstroom, die eindelijk de tegenstand biedende rotsblokken heelt weggeslingerd, over de vlakke velden schiet, over Gallië en over stroomden hetzelve. Zoo werden ook deze streken de woonplaats der Franken, en naar hen en hunne gedu rige invallen en worstelingen mag dit tijdvak den naam dragen. De Saksers en Vriezen had den zien vroeger en ook nu weder met de Franken verbondenter omverwerping der Romeinsche magt, ter bestrijding van den ge- meenen vijand. Ja, de Saksers hadden hen zoo zeer in hunne zeerooverijen ter zijde gestaan dat zij een ge deelte van den Gallischen oever, langsdeNoord- zeehadden vermeesterd en deze naar hen den naam kreeg van den Saksisciien oever, en men heelt allen grond om te stellen, dat ook onze kuststreek tot dien Saksischen oever, welke naam tot op het eind der VIde eeuw bleef bestaanbehooid heeft "Weldra echter werd de goede verstandhouding tusschen Vrie zen en Saksers met de Franken vei broken hunne vriendschap verkeerde in haat, en deze openbaarde zich in vreeselijke oorlogen. Waar he t oorlogszwaard woedt, vlied t de wel vaart: geen wonder dus dat wij van denkoop handel in dit tijdvak weinig zeggen kunnen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 59