If, bestuur van dezen of genen Frankischen graaf behoudende evenwel nog immer den naam van Vriesctie gewestenalsmede de wetten en voor- regten der Vriezen. Daar kwamen de plun- derzieke scharen uit het noorden van Europa gedurende twee eeuwen de geesel waren' van dit werelddeel en niet liet minst van deze ^en. Hun, die offerden aan Odinwas elke Christentempel een gruwelen elk altaar met aan een heidensch God gewijd, een voor werp van haat - i„ het Christendom zelf zagen zij een' vijand die hunne broeders reeds tot slaven van der Franken verst had gemaakt Ooslburg Boodenburg en Kadzand verkeerden in vlammen; de inwoners werden gedeel telijk verjaagd tot op één tot twee uren af tands van de kust; handel en scheepvaart was verwoest, en de benaauwde Christen bad vol ootmoed m zijne litaniën :„Van de woede der JN oor mannen verlos ons, o Heer!" Dit alles viel voor in de eerste helft der IXde eeuw. Eindelijk kwam er verlossing, door middel der graven van Vlaanderen, onder wier on middellijk bestuur deze streken intusschen waren gekomen. Het Frankische rijk was ver deeld m twee groote deelen, Amtrasiëhet oostelijke of oude rijk en Neustrië het westelijke of nieuwe rijk geheeten. Beide deelen waren van elkander gescheiden door de Schelde: onze streken behoorden dus met België(ten deele)

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 62