Hugovliet, alle plaatsen niet stadsregten, la gen, vormden de pagus Gasterna of de gouw Gaternisse, eene andere onderafdeeling. Mude (St. Annaen Sluis bestonden toen nog niet. "Wat het kerkelijk gebied aangaat, oorspron kelijk behoorden deze streken, als een natuur lijk gevolg van Eligius' prediking, tot het bis dom van Noijon, doch later behoorden zij ge deeltelijk tot dat van Utrecht en gedeeltelijk tot 4559rtot dat van Doornik. 900 tot 1428. Dit tijdvak mogen wij wel het tijdvak der ontwikkeling lieeten. Het was ook bij uitstek een tijdvak van landaanwinning. Handel en zeevaart stegen tot een' verbazenden trap van bloei, waarop zij zich staande hielden tot in de XVde eeuw. Steden verrezen op de der zee ontwoekerde landen, de nieuwbedijkte polders, en hare inwoners wedijverden met elkander 48 TIERDK TIJDVAK. «li GRAVEN VAN VLAANDEREN TOT DE VEREE- NIGING VAN HOLLAND EN ZEELAND MET VLAANDERENONDER HET BOURGON DISCHE HUIS VAN HET JAAR

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 64