24 Philips van Bourgondie was doorzijn huwelijk met Margaretha van Male, na den dood van graaf Lodewyk in 1584, graaf van Vlaanderen geworden. Met krachtige hand vatte de mag- tige hertog de teugels des bestuurs in handen en bragt eindelijk min of meer rust in deze streken. Echter was de regering der Bourgon dische vorsten tot aan het tijdstip waarop zij bij hun gebied ook Holland en Zeeland voeg den eene tijdruimte van 44 jaren slechts niet altijd een tijd van vrede. De Engelschen sloegen in 1405 het beleg voor Sluis, dat in- tusschen onder Philippus van Bourgondië was versterkt geworden, doch stootten het hoofd. Nu moest Sint Anna het ontgelden dat ver brand en Kadzand, dat afgeloopen en geplun derd werd. Het is bijna onbegrijpelijk hoe deze streken nog eenigzins hebben kunnen bloeijen zoo niet de handel aanzienlijke voor- deelen hebbe opgeleverd. ■Weldra valt nu de geschiedenis van deze streken met die van het andere deel onzes tegenwoordigen Vaderlands meer in een en wij gelooven dus hier gevoegelijk onze tijd- vakkenschets te kunnen eindigen. Wij hopen dat het bij velen den lust op zal wekken, om in uitgebreider werken, de bijzonderheden na te gaan van 'tgeen wij nederstelden. Weinig wordt in onze geschiedenissen des Vaderlands van deze streken gewaagd en zijn ze voor

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 70