23 ons niet datgene, waarvoor men ze gebruikt: de geschiedenis van ons Vaderland. Van daar welligt, dat men alhier minder met de lot gevallen dezer streken bekend is. De jeugd weet wel wat in Holland en Zeeland is geschied kent wel de namen van vreemde graven ot' heerschers, maar de lotgevallen van hun ge boortegrond zijn hun onbekend, en wil meri daaromtrent in later jaren, bij lust tot onder zoek ingelicht worden, dan dient men zijne toevlugt te nemen tot de geschiedboeken van Vlaonderen. Mogten wij, al ware het dan ook in eene zeer geringe mate hebben bijgedragen, om het belangwekkende van de geschiedenis dezer streken in het oog te doen vallen, dan is het doel, dat met de zamenstelling van dit stukje beoogd werdbereikt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 71