27 zondigde. QBekncpt biographisch Handwoordenboek van Ne derland, enz., door J. C. Kobijs en Jhr. W. de Rivécoort, Zutphen, A. E. 0. van Someren, 1852. Afleo. 4.) (31 Uit den naam IIaïco IIaykens, wordt ons duidelijk wat IIaykens beteekeiit, het zal zoo veel zijn als Haïcos' Zoon. De woorden in het testament zijn eenigzins dubbel zinnig; ongetwijfeld moet men het zoo verstaan, dat IIaïco de broeder was van Geriiardus. (4} In de provincie Z-eelcind, door .1. de Kantfr, Phil.-z. en J. ab Utrecht Drksselhuis, te Middelburg, bij de Gebr. Abrahams, 1824, vindt men op bladz. 22b van dit werkje melding gemaakt. Ten onregte wordt hij echter aldaar pensionaris der stad Sluis genoemd. (5j) Wij gevoelen ons verpligt hier te vermeidendat ons bij onze nasporingen voornamelijk geleid hebben de volgende werken Hel distrikt van Sluis in Vlaanderen, enz. te Mid delburg bij S. van Bbnthem, 1819. De Provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid, enz. te Middelburg, bij de Geer. Abrahams, 1836, beiden vervaardigd door den in Zeelands geschiedenis crvarenen J. ab Utrecht Drks selhuis. Aloude staat en geschiedenis des Vaderlands door G. Acker Stratingh, te Groningen bij R. J. Sciiier- beek. 1847 tot 1852. Wij vertrouwen echlei dat de deskundige hier en daar nog wel eene enkele aanteekening vinden zal, welke hem nieuw is, en die wij, bij onze navorschingen in onuitge geven stukken, in het geheugen bewaarden of aan het papier toevertrouwden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 73