wezen, mij eens een onderwerp op te geven Nu werd de Professor heidenscli«ventzeide hij, «schrijf over uwe schoenen." De student maakte beenen en dacht bij zichzelven Pro- lessor! gij zult mij ten minste in de eerste zes weken niet terug zien om u over iets te raad plegen. Hij schreef dan ook over iets anders. Over den invloed van de maan op de ziekten van den mensch of over het ontstaan der lindwormen of dergelijk gemakkelijk onderwerp. Toen nu de student zijne dissertatie bij Pro fessor Camper bragt, zeide die wel Mijnheer! waarom hebt gij nu eene andere stof gekozen, dan die, welke ik u aanraadde'? Professor zeide de student. Nu dan Professorik wist zeker, dat Edele het niet meendet. Wat zoude ik over mijne schoenen kunnen schrij ven Nuzeide de Professordan zal ik eens over mijne schoenen schrijven.-" en zoo is deszelfs dissertatie de optimo calceamento (over het beste schoeisel) in de wereld geko men, een werk, dat ik nog onlangs in de dictionnaire des Sciences Médicales aangehaald vond 5 waarin hij onder anderen aantoonde hoe de hooge hakken aan de schoeiselsin zijnen tijd bij de vrouwen, en naderhand bij de Heeren in gebruik tot velerlei lastige on gemakken aanleiding kunnen geven. Hadde ik nu het verstand van Petrus Camper, ik zoude eene lezing over de hoofd-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 79