54 deksels kunnen doen van de slaapmutsen at tot de statie-steken toe en daarbij over de keelban den foudralen en wat dies meer zij kunnen handelen; hoe de mutsen met oorlapjes te gen de hoofdjicht heilzaam zijn en desteken beletten dat men iemand te na zoude komen. Dan mijne Toehoorders! ik zoude voorzeker daarover niets kunnen leveren dat belangrijk genoeg wezen zoude; want daarvoor dient men een hoofd als Camper te hebben. Ik heb dus eene andere stof gekozen en wil lezen over de plaats onzer inwoning, over Oostburg. Een onzer voorname dichters Antoni- des van i>ea Goes, maakte een gedicht over den I.Tstroom, in hetwelk hij niet alleen de stad Amsterdam en 'hare wording vermeldt omdat die aan het IJ gelegen is, maar zelfs Azië en Amerika behandeltomdat de schepen uit het IJ daarheen varen. Ziet als ik dit voorbeeld nu volg, dan zal ik hij Oostburj neg al veel kunnen te pas bréngen en er misschien eenige lezingen aan kunnen wijden. Nu we hebben den tijd er voor. Alleen hoop ik dat het uwe aandacht niet vervelen moge en dat ik het een en ander, dat misschien niet aan allen bekend is, zal kunnen bij brengen Wat de stichting van Oostburg betreft wij lezen in Guiccardijn, dat hetzelve reeds be stond vóór de stad Brugge, en Grammaije en

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 80