57 wat bedijkt, welke dijken echter maar slecht waren zoodat er al eens dikwijls een' door braak was, als wanneer de goede lieden zich op heuveltjes redden moesten, en even als op het ganzenbord wachten tot dat zij verlost werden. Dat echter deze plaats vooral gekozen werd, om eenen burgt te stichten, was voorzeker, dewijl hier de grond zoo hoog ligt, zoodat, al ware er geen dijk, dezelve toch boven de ge wone vloeden bleef 5 en ook omdat er goede wellen van zoet water gevonden werden. Hier was dus een burgt of sterkte en rond denzelven kwamen allengs huizen van zeeva renden omdat zij door dien burg beschermd werden. Vele oude steden zijn alzoo ontstaan. In Leiden en elders zijn er nog de overblijf sels vanmaar waar dat onze burgt gebleven iskan ik u niet zeggen.- ik vermoed echter dat dezelve in de oude stad gestaan heeft omdat de straat aldaar van ouds den naam van burgtstraat heeft gehad. Er waren hier dus drie volken onder el kander de Morinen of moeras-bewonersde Franken en Saxen, welke laatste liet bewind in handen hadden. Dat zal ook wel verschil in kleeding, in opschrift en in wapenrusting gegeven hebben, even als men thans in het land onder de vrouwen trekmutsen ronde mutsen, topmutsen, floddermutsen kaakmut- sen, slipmutsen en mutsen a ia mode ziet.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 83