zoo eens een Vries overgekomen fcijn, aan wie ce vroegere bewonerszooals het meestal gaat, vrij wat liet land zullen gehad hebben. Zeker is het, dat de meeste Saxen, die de Zeeuwiclre eilanden en ook dit land bewoon den onstreeks 470 dezelve verlaten hebben, en naar Engeland vertrokken zijn. Daar waren hunne laudgeuootende eigen lijke An^lo-Saxen reeds in veel grooter aantal dan hier, en die hadden hulp noodig in hunne oorlogen tegen andere volkstammen aldaar. Nu wis het hier ook niet rustig, want zoo als de tothoorders wel wetener waren nog andere .Flanken, dan de Saliers of ZeekFran- ken en ben de Saxen hier zoo den baas speel den raaken zij in oorlog met dezelve, en het ging e- niet malsch toe: eigenlijk was het een beroerte boel. Toen nu het land aan] de Vriezen kwam, bleef echter die vijandige stem ming voortluren en het, is de Saxen niet kwa lijk te nemen, dat ze liever voor hunne eigene natie wildei vechten dan voor een land dat onder de Vliezen stond. Zij gingen dan met 18 schepen ut Zeeland weg, aangevoerd door zekeren Henöst naar wien volgens sommigen Hengstdijk, in het land van Hulst, nog heet. Evenwel zoo hakten de beste krijgslieden weg. Die er overbleven waren door huwelijk als anderzins zoo vat halve Saxen, en in alle ge val hadden zi dien naam. Men heeft het

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 85