VI VOORREDE. seheidenheid oplevert, ten aanzien van het personeel der verzamelaars O! wanneer gij zelfof onder de uwenof onder uwe vrienden eens rond wildet zientvij twijfelen geenszins of menig stukjewel waardig der vergetelheid ontrukt te worden, zoude eene welkome bijdrage voor Cadsandria geweest of nog kunnen zijnWat de bijdragen aangaat haar inhoud is Vtrschillendmaar verscheidenheid behaagt. De meeste bijdragen zijn gewijd aan dit gewest, vooral met betrekking tot oudheidkunde en geschiedenis. Ieder die weet hoe moeijelijk het is, voor eene onderneming als de onze, geschikte proza stukken te verkrijgen, zal moeten toestemmendat wij, wat de degelijkheid betreft, uitmuntend zijn ge slaagd. Wij rekenen het ons dus ten duursten pligt, hier onzen dank te betuigen aan die geachte Inzenders die door hunne bijdragen de waarde van Cadsandria wel hebben willen verhoogen, en wij vertrouwen dat de naam der stellers voldoende zal zijn, om die bij dragen met belangstelling te doen ontvangen. Mogen zij ons bij een' volgenden jaargang wederom bereid-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 8