50 hebben. Het is waar, eene der kerken alhier was aan hem toegewijddoch zulks konde niet geschieden, dan nadat hij gecanoniseerd was, hetgeen voorzeker eerst na zijnen dood geschiedde. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat door zijne zorg ook alhier eene kerk is gesticht gewordenen dat men dezelveof eene later gebouwde uit dankbaarheid aan hem gewijd heeft, gelijk ook de tegenwoordige kerk der Roomschgezinde Christenen aan hem is toe gewijd geworden. Zeker is het dat de groote St.-Elooi (nu Ge reformeerde) kerk alhier zeer oud is; maar dezelve is meermalen door de vlammenen andere toevallen verwoest geworden. Daar men echter in die oude tijden niet, gelijk thans zoo maar alles omhaalde; maar liever al wat slechts bruikbaar was, staan liet, om daaraan weder te bouwen zoo is er ook nog een ge deelte van dat eerste gebouw zigtbaar; het be vindt zich achter den predikstoelen was te voren van den buitenkant zeer kennelijk; zijnde hetzelve niet van gebakkene, maar van gegravene steenen gebouwd, die door een ver wonderlijk sterk cement als aan el kander gegoten zijn. Deze steenen zijn evenwel niet regthoekig bekapten glad gemaakt; maar het zij n als het ware scherven op elkander getast. Dit gafden buiten muur daar ter plaatse een onbehagelijk voorko-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 96