VOORREDE VII willig ter zijde staan, en mogen dit met hen nog vtlen onzer gewestgenootenwien het niet aan het vermogen ontbreektom Cadsandria met een wel geschreven stuk te versieren. Dan toch zal ons jaarhoekje in verscheidenheid winnenverscheidenheid der gaven werkt ook verscheidenheid in de voortbreng selen des geestes. De Pdëzij Ja lezersdat is in onzen tijd een heel erg ding. Ontluikende talenten worden onderdrukt en verstiktomdat zij het ongeluk hebben niet tot deze of gene letterkundige club te be lmoren benljtenooten worden opgehemeldkrukken bij de haren den zangberg opgesleeptomdat zij be schermelingen zijn van gevierden in den lande. In weerwil van onze overtuiging dat wij tot de laatste gelukkigen niet behooren, nemen wij de vrijmoedig heid deze onze nederige vruchten onzen lezers aan te biedenons tevens verantwoordelijk stellende voor het weinigeons welwillend ter plaatsing aange boden. Verder hebben wij ditmaal niets te berigten dan dit wenschte men van de overzijde des Braak-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 9