Zwoegen op de l>ol van Loodijke in het jaar 1923 Berging De afloop Technische gegevens Reichspostdampfer Gneisenau JelleJoosse Vooraf ONS ELEMENT DE ZEEUWSCHE OESTERCULTUUR 28 CONSENT NR. 30 VOORJAAR 2014 "buiten den thalweg op hare zijde is gezonken, zich derwijze gelegen bevindt dat haar mastwerk dat bij lage tij uitsteekt, het vaarwater verspert". In juli 1916 startte de Duitse firma Dyckerhoff Widman aan de voorbereidingswerken om de Gneisenau te bergen. Wie denkt dat de berging van de Costa Concordia een nieuw idee is heeft het mis. Het schip moest door kanteling weer rechtop worden gezet: geen gemakkelijke opdracht. Daartoe moest men kantelarmen op de romp plaatsen om het vervolgens met spankabels recht te takelen. Stoomlieren op de vaste wal moesten voor de trekkracht zorgen. Voor de kantelconstructie werden houten palen in de Schelde geheid met twee verplaatsbare heistellingen en een drijvende heimachine. Het schip was nog niet volledig rechtop gezet toen de strenge winter van januari - februari 1917 begon. De Gneiseau kwam temidden en onder zware ijsschotsen te liggen. Begin maart kon er verder worden gewerkt. De kranen waren door duikers dichtgedraaid, patrijspoorten en luiken waren gesloten. Schade die mogelijk door kanonvuur zou zijn toegebracht bleek er niet te zijn. De voorraad kolen, slijk en modder werden verwijderd en gespoeld door middel van perslucht. De Gneisenau werd door de lieren en kantelarmen rechtop gezet en krachtige waterpompen begonnen het schip leeg te maken. Langzaam maar zeker begon het schip weer te drijven en de aan het schip gemonteerde kantelarmen konden worden gedemonteerd. Op woensdag 23 mei 1917 werd het modderige schip door vier stoomsleepboten naar Antwerpen gesleept. Voor die "plechtige inhaling" waren én het schip, én de kade feestelijk bevlagd. Het was uiteindelijk een prestigeproject. Na de oorlog werd de Gneisenau hersteld door de firma Antwerp Engineering. Op 20 juni 1919 werd zij uiteindelijk verkocht aan een Italiaanse firma Soc. Ind. Transporti Maritimi (Sitmar) uit Genua. Die doopte haar meteen om in Gitta di Genova (Ironie van de geschiedenis: 90 jaar later zou enkele kilometers verder, in het Verrebroekdok, een Italiaanse Republica di Genova kapseizen). August Wilhelm von Gneisenau (1760-1831), was een Pruisi sche veldmaarschalk die deelnam aan de Duits - Napoleon tische oorlogen. In 1916 werd te Antwerpen de eerste afdeling Zeescouts gesticht. Zonder dat de leiding daarvan wist pikten datzelfde jaar enige scouts een reddingboot van de Gneisenau. Paul Verbraeken vraagt zich af wat er in 1914 met die land verhuizers die al van in Duitsland aan boord waren gebeurd De Norddeutscher Lloyd (NDL) werd in 1857 gesticht in Bremen en werd later één der grootste rederijen ter wereld. In 1886 was een NDL-schip het eerste "post-schip" van het Duitse rijk. Daarvoor waren er o.a. volgende vereisten: een welbepaalde minimumsnelheid en een vast aantal afvaar ten per jaar. Liep van stapel in 1903 Lengte 143,62 m, breedte 16,88 m, diepgang 9,30 m Brt: 8081, nrt: 5003, laadvermogen: 9258 ton, pk: 6000, snelheid 14,5 knopen. Passagiers: 124 (eerste klas), 116 (tweede klas), 1862 (derde klas). Bemanning: 170 Als Gitta di Genova zou de oude Gneisenau nog 11 jaar Italiaanse en Griekse emigranten op de lijndienst Genua-Australië overbrengen naar Fremantie, Melbourne, Sydney en Brisbane. Uiteindelijk werd ze in 1930 in Napels verschroot. De restanten van de kantelconstructie aan de rode boei 108. foto Lode Manteleers QitëPÏ) !E=*92*» 4°13* _lLlllü11IL ArtfH-ep Stuprepa Finn-Boreaïis Mcfsetepolder CONSENT NR. 30 IVOORJAAR 2014 29 Dit artikel stond in het Geïllustreerd Weekblad voor Zeewezen en WatersportONS ELEMENTvan 3 maart!923. Het is geschreven door D. Verweij, medewerker van de katern Het Nederlandsch Zeewezen'. De nauwkeurige beschrijving van de techniek van het vissen op oesters in 1923 is uniek! Ook het tijdsbeeld is belangwekkend. Dit gekoppeld aan de ingetogen humor, maakt overname van het artikel in Gonsent voor de hand liggend. Een onderzoek in het Tholen van nu kon evenmin achterblijven. Aan de hand van verwijzingen via nummers in de tekst wordt hier verslag van gedaan in een naschrift. Bij de weergave van het artikel is gekozen voor weglaten van twee stukken, om het binnen de omvang te houden, die gebruikelijk is in Gonsent. Om én de auteur recht te doen, én de nieuwsgierige lezer tegemoet te komen, kan het oorspronkelijke artikel in zijn geheel als PDF gedownload worden via de website www.tolerant.be publicaties en winkel. De spelling van toen is gehandhaafd omwille van de authenticiteit. 3 MAART 1923 no. 9 door: D. Verweij Oesters en champagne! Welke smulpaap watertandt niet bij het lezen hiervan en welke herinneringen worden hierbij niet opgewekt aan vroolijke avonden kort of lang geleden; dit laatste veelal afhangende van den leeftijd der lezers. Wij hebben daarom gemeend onze abonnees allen eens te onthalen op oesters: dat wil zeggen de beschrijving te geven hoe deze edele schelpdiertjes gevangen en gekweekt worden in een der mooiste provincies van ons vaderland en wat hen betreft de champagne te verwijzen naar handboeken over derzelver fabricage of beter nog: naar hun wijnhandelaar of eventueel stam-cabaret. Wij stonden op een triestigen Februari morgen aan het Tholensche Veer, ons verwonderende wat de overzijde wel aan ons oog zou ontsluieren. We hadden eene uitnoodiging bekomen van de Tholensche Oestercultuur Maatschappij, voorheen onder de firma Wagtho Zoon, om een bezoek te brengen aan hunne etablissementen te Tholen en tegenwoordig te zijn bij de vangst en verdere bewerking der oesters, welk aanbod wij met graagte aannamen. Met de reeppont over de rivier "de Eendracht" gevaren zijnde, werden we ontvangen door den hoofdbaas der firma, den Heer van Dullemen, die ons gedurende ons verblijf te Tholen gastvrijheid verleende. Een krasse zeventiger, die nog steeds met lust en ijver zijn dienst waarneemt en over een schat van ondervinding op dit gebied beschikt. Bovendien is hij waarnemer van de hoogten der watergetijden voor den Rijks waterstaat; ene verantwoordelijke positie, die het noodzakelijk maakt, dat hij juist in het slechtste jaargetijde bij nacht en ontijden in de weer moet zijn om de juiste hoogten der stormvloeden waar te nemen en daarvan direct melding te maken aan zijne chefs in het arrondissement Goes, waaronder

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2014 | | pagina 16