24 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 Gevel Kuipershoven 32, Dordrecht Genoeg verwarring. We zijn nu toe aan de mening van een echte deskundige, zoals Dr. Ing. Herman Janse. Expert op het gebied van houten kappen van kerken en kathedralen, lange tijd werkzaam bij Monumentenzorg. Tot op hoge leeftijd publiceerde de hij, o.a. 'Amsterdam gebouwd op palen', het boek over de constructie van grachtenpanden. In het voorwoord van 'Spijkers Draadnagels' stelt hij klip en klaar: "De twee benamingen, nagels en spijkers, worden vaak door elkaar gebruikt. Iedere poging om een zinvolle en sluitende scheiding te maken is tot nu toe mislukt... Er bestaat geen volledige instemming in het gebruik van benamingen in verschillende bronnen uit diverse tijdperken. Ook binnen één periode lopen de aanduidingen soms uiteen. De namen, maten, gewichten en dergelijke in deze publicatie zijn dus gemiddelden van de gegevens die in de talrijke bronnen zijn aangetroffen." Janse bedoelt dit over het gehele veld van de zeven boven genoemde variabelen. Een voorbeeld van wisselend gebruik bij vaartuigen is dan de genoemde: Dolspijker - Wormnagel: een nagel/spijker, die gebruikt wordt om een huidbescher ming tegen paalwormaantasting tegen de scheepshuid te timmeren. In het boekje is er door Janse en zijn zes medewerkers geko zen voor de volgende weg, we citeren weer: "Wij zullen in deze uitgave gesmede (metalen) spijkers en nagels zo consequent mogelijk met 'spijker' aanduiden, tenzij uit een originele bron wordt geciteerd. Daar waar leidekkers in een publicatie spreken van leinagels, dan zullen wij deze niet spijkers noemen." De redactieraad van dit blad kan natuurlijk een zelfde over weging maken. Historisch gezien is er geen voorkeur voor óf spijker óf nagel. Met het boekje, met zijn zeven schrijvers, is het natuurlijk wel noodzakelijk om één lijn te trekken. Geldt dat voor dit blad ook? Ergens tijdens het al weer dertig jarig bestaan van dit blad is door de redactie besloten te kiezen om als meervoud van hoogaars voortaan hoogaarzen in plaats van hoogaarsen te gebruiken. Maar is het noodzakelijk om bij deze termen ook één lijn te trekken? Naar mijn idee niet. Zijn er dan misschien nog andere, esthetische of letterkundige argumenten? Oordeelt u maar zelf. Ik vraag u welke van de onderstaande zinnen u het meest aanspreekt: 1. De bootbouwer spijkert een spijker in de romp. 2. De bootbouwer nagelt een nagel in de romp. 3. De bootbouwer spijkert een nagel in de romp. 4. De bootbouwer nagelt een spijker in de romp. Zelf kies ik voor óf 3 óf 4 gedurende het hele artikel. De varia tie 'leest iets lekkerder weg'. Voor mij eindigt het duel dus onbeslist. Los van het bovenstaande is het opmerkelijk hoe levendig dit onderwerp in allerlei uitingsvormen uitgebeeld is. In het boekje 'Spijkers Draadnagels' staan aansprekende voorbeel den in gezegdes, geschriften, in gedichten en andere kunst vormen. Hebt u nog enig geduld? Want ik wil niet een nagel aan iemands doodskist zijn, om de spijker maar eens op de kop te slaan. CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 25 Taainagel-monument, ontwerp G. Wijmans. De drie N-nen verwijzen naar dorp Nieuwkoop, dorp Noorden en de verbinding er tussen: de Nieuwkoopse plassen. Een luifelopschrift, verzameld door Jeroen Jeroense te Amster dam 1682 in zijn werk 'Koddige en ernstige opschriften': 7Hier vind men Timmermansnagelen Daar men maakt vast Apothekersen kruiniers nagelen Eet men daar men brast De smit verkoopt zyn nagelen Om't geldeken zeer plat Maar Hans houd zijn nagelen En krouwt'er mee zijn gat. In de Zuid-Hollandse plaats Nieuwkoop staat het zoge naamde Taainagel-monument. 4 meter hoog en 2,60 meter breed. Het monument symboliseert het 700-jarig bestaan van de plaats, de gemeenschapszin (de onderlinge verbinding) en de Nieuwkoopse smid. Tenslotte kan ik het niet laten hier ook te verwijzen naar de Werf Meerman, die al jaren een eigen kunstwerkje aanbiedt. Het zogenaamde Meermannetje. Materialen: mannetje: vijfduims taaie nagels, merk Mustad, Ghristiania, Noorwegen voet: afzaagsel teakdek deeltje na de restauratie van de hoogaars Alcyon. Ontwerp: Wim van de Berge, Realisatie: Lieven Kusse De pose van het mannetje varieert. Elk stuk is uniek. Men moet er snel bij zijn, want de materialen zijn eindig en de mannetjes voortdurend uitverkocht. Het Meermannetje von de Werf Meerman. Bron: Spijkers Draadnagels samenstelling door Herman Janse, Historische Gahiers Nr. 1, Vereniging Ambacht Gereed schap, Leiden 2004 HoogaarsM/V artikel Gonsent 1993

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 13