Oude haven van Zierikzee: getij dehaven SCWOUVE:N-DUIV£LAND OMSTREEKS 130O Sinds 1992 vinden de schepen van de Stichting Museumhaven Zeeland een ligplaats aan de steiger in de Oude Haven. Ook gastschepen meren graag aan in deze historische haven. Maar door aanslibbing kwam er elk jaar bij laagwater minder water onder de kiel. Tweemaal per etmaal vastliggen in de modder werd voor alle partijen steeds minder aantrekkelijk. Het heeft even geduurd maar de Gemeente Schouwen-Duiveland heeft dit jaar de haven laten uitbaggeren. Met het herstel van de kademuren heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid opgenomen, want de Museumhaven en de binnenstad van Zierikzee staan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geregistreerd als beschermd stadsgezicht. 14 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 Care! Beulink Maar laten we terug gaan in de tijd, toen het tij het landschap overheerste. In het begin van onze jaartelling was dit gebied een bebost veenmoeras achter een rij duinen. Toen de zee op verschillende plaatsen door de duinen brak, overstroomde het zoute water het veengebied. Met elk tij schuurde de zee grote geulen en kreken in het veen uit. Het landschap leek toen het meest op de schorren, zoals die hier en daar voor de dijken te zien zijn. Het was een grote uitdaging voor de bevolking om de moerassen en veengronden te ontginnen. Om zich tegen het water te beschermen werd in de twaalfde eeuw een ring dijk om Schouwen gelegd. De meeste bos- en veengronden waren ontgonnen tot landbouwgebieden en weilanden. Een deel van de bevolking heeft in de Middeleeuwen in hun inkomen voorzien door arbeid in de zoutwinning, ook wel genoemd darink delven. Dit was het delven of opgraven van veen, maar dan niet voor het stoken van de kachel, maar voor de zoutwinning. In het veen zat veel zout; men droogde het en verbrandde het daarna. De as die overbleef werd in grote platte pannen met zeewater vermengd en gekookt, waarna het zout in de pannen achterbleef. Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw waren er vier eilanden: Schouwen, Duiveland, Dreischor en Bommenede. De Gouwe scheidde Schouwen van Duiveland. Gasthuiskerk met Bree-brugge (Brede Brug), ca. 1696. Collectie: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 15 /V'7 ^Nocciixnen.- "y RENtSSE// BOfflENB (KINDEÏ ££DK/NGH£ N(J1RtV wellan> - ZVYT 'püVÊ N*>JWC' Wf/KHft AAvj LOO X H AVE N BotlAni SUL &EOOSVEN ln q \rJE~ENi 'CLAU^ SyMONSI i S wearents waven j) I sr. JACOBSKERC. f i O ZtERIXEE. I I V^aacjq ^Mrcin SER. D Rol>£H f N&. oBORI>EMOAHrtE NtERï Ni EU. (LANT, 7)UV£ k/C? R VtAWi DE i/}J5Ê DmCdLANT tt£DK/NGH£, ÖËSTAANPE PLAATS O VERDWENEN PLAATS A 5 EST A AND KASTEEL A VOORMAUC} KASTEEL VOOftnALlS KLOOSTER VOORIN ALfGE KAPEL- Kaart Schouwen-Duiveland omstreeks 1300 De naam Zierikzee is ontstaan doordat een sterke heerser, genaamd Zierik een nederzetting had gesticht aan de Ee, een kreek naar de Gouwe. Die afwateringskreek zal toen al als een haven zijn gebruikt waar onder meer het gewonnen zout als handelswaar verscheept werd. We weten niets van de constructie van deze getijdehaven. Waarschijnlijk eerst eenvoudige steigers en loopplanken. De haven was belangrijk voor de handel en de visserij en daardoor een stimulans voor de groei van de nederzetting. Zierikzee kreeg al in 1217 van Graaf Willem I stadsrechten Zierikzee werd in de loop der jaren steeds invloedrijker als havenstad. Tot ver in de zestiende eeuw kozen de Zierik- zeese schepen zee via de Gouwe. Het Havenkanaal en de Nieuwe haven dateren uit 1599 Het kogschip, een klein type schip dat in de Middeleeuwen gebruikt werd, kon de Oude Haven wel in bij de Noord- en Zuidhavenpoort. De schepen werden steeds groter en konden de Oude Haven niet meer binnenvaren. Ook het verzanden van de haven en de Gouwe was een probleem. Om dat tegen te gaan probeerde het stadsbestuur de getijdehaven open te houden met een krabbelaar. Dat was een scheepje met harken onderop, die het slib loswoelden. In een spuikom werd bij vloed het water opgeslagen achter een vloeddeur. Bij laagwater werd de vloeddeur geopend en de Zierikzee in 1 745 De Stenen- of Brede Brug over de Oude Haven, ter hoogte van de Gasthuiskerk. Afgebroken bij de demping in 1872. Collectie: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 8