7 b 19. 20. 21. 30. 22. 31. 23. 32. 24, 25. 33. Afkomstig uit 26. 27. 28. 34. 29. van Bernard Jan Jansse de en begraven te Jan Jansse de Moor was een den bekenden vice-admiraal Joos van het handbogengilde St. Sebastiaan en de spreuk sapient! a Maria Seylmakerswed J. Jz. de Mooroverl. en begraven te Vlissingen 1718. Petronella Jacoba de Moor, echtgenoote Adriaan de Beaufortdochter van Moor en Maria Seylmaker, overl. Vlissingen in 1714. achterkleinzoon van de Moor. IJzeren helm. Vuurslot eener machine infernaledoor de Engelschen bij het verlaten van Vlissingen in 1809 achtergelaten en in de koopmanshaven aldaar ontdekttijdig genoeg om eene ontploffing voor te komen. Dit slot was vast geschroefd aan een koperen vat in den vorm eener ba kenten dat 250 kilogrammen buskruid bevatte en met het bovenste oppervlak genoegzaam gelijk met het water dreef. Twee Congrevische vuurpijlen. of bij den koning te Middelburg. Model in hout van de korenbeurs zoo als zij tot in 18 b; op den dam te Middelburg gestaan heeft. 1866. Model in hout van de kraan te Middelburgzoo als die is gesteld in November 1746. Twee glazenin vroegeren tijd gebruikt bij het natuur kundig gezelschap te Middelburg, Beker van glas met figuren rerum custos. Glazen beker of kelk met deksel, hoog 40 c. M., met de medaillons van Justinianus en Grotius. Twee bekers van grof glas. Twee glazen met het inschrift: Het welvaren van de Guenese handel. Afkomstig uit een oud Middelburgsch gezin. 1885. Afgietsels in gips van ornamenten op de klokken van den stadhuistoren te Middelburg. 1885. Marmeren inktpotgevonden in een oud huis te Mid delburg. Een doosje met schalen en gewichtjes weleer bij de goud smeden of geldwisselaars in gebruik. October 1883. Wapenborden der familie de Moor. a. Apollonia, echtgen. van mr. Gijsbert Goenraad Vo!- mer te Sluis, dochter van Jan Jansse de Moor en Maria Seylmakers, overl. 1712 en begraven te Vlis singen. 6 c. Volgens overlevering gedragen door den vice-admiraal Joos de Moor, overleden 18 Februari 1618. Later werd deze helm met zijn degen boven het wapenbord in de groote kerk te Vlissingen opgehangen. IJzeren helm met vergulde versierselen. Afkomstig van D. Pedro Pachiecoden Spaanschen ingenieurbij de bevrijding van Vlissingen in 1572 opgehangen. Zijne wapenrus ting bleef op het stadhuis te Vlissingen bewaard tot den brand van 1809 waarna deze overgebleven helm onder oud ijzer werd verkocht. Het wiel of touwslagersradwaaraan de admiraal Michiel Adriaansz. de Ruyterals jongen in de lijnbaan van de heeren Lampsins te Vlissingen heeft gedraaid. Dit wiel, sinds oude tijden onder den naam van het Ruitertje” bekend, werd tot in 1812 bewaard in de lijnbaan Concordia te Vlis singen. October 1812. Vermeld in van Hoek, Landing der Engelschen in Zeeland^ bl. 175. Februari 1810. De eene gevonden te Vlissingen na het bombardement in 1809, waar deze projectielen onder toezicht van den kolonel Congreve voor het eerst werden gebezigd. October 1812. De andere werd in 1809 in Zuid-Beveland gevonden. December 1815. Beschreven en afgebeeld in van Hoekbl. 148. Vervaardigd voor en volgens de aanwijzing van den stads-bouw. meester Jan de Munck, ten koste van £35'9*5 VI. Deze beker, die in der tijd negentig gulden kostte, werd in 1753 gegraveerd door P. I. Sang. Hij werd gebruikt door het in 1680 te Middelburg opgerichtte en in 1836 ontbonden juristen gezelschap v(i ,r dat dit een zilver vergulden beker erlangde. In het kistje worden bewaard de handteekeningen der leden na 1730. Een dezer bekers werd eertijds gebruikt bij de bediening van het avondmaal in de Oude of St. Pieterskerk de andere in de Vise marktkerk te Middelburg. 1866.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1884 | | pagina 58