10 11 54. 48. 55. 49. 50. 56. 57. eenhorenvisch met zilver beslagen. 51. 58. 52. 59. 60. 53. Marcus Zuerius Afkomstig uit de met het jaartal 1644, hoog 16 van verschil- kerk in Sluis, voor dat daarvan de lijst van grafzerken werd opgemaakt door Eerleman. Het omschrift luidt: Sepulture van Mayke filia Vincent Boudins bij Arnou dyne filia Ghoris Blankaert, overleed den 3 December 1566. October 1884 Zilver vergulde kelk met deksel. Wapenbord van den geschiedschrijver van Boxhorn. Over]. 3 Oct. 1653. familie Berdenis met B. vermaagschapt. Een kinkhoreneen zoogenoemde slangenkopwaarop - gesneden een Christushoofd met de doornenkroon en in het bovengedeelte der omranding nog een tweede kleiner beeldvoorstellende een man in de kleeding van het begin of het midden der XVIIe. eeuw. Horen van een Drie zoogenoemde Vrouw-Jacoba-kannetj es lende gedaante. Bood bruin verglaasde aarden kan met tinnen deksel waarop eene voorstelling van de onthoofding van Johannes den Dooper. OpschriftKoning 0 Herotdus 0 bs dem 0 Johannis 0 dat 0 Heutaf 0 slan 0 1580. Wit grijs aarden kan (Schnelle) versierd met de wapens van Engeland, Oostenrijk en Spanje; jaartal 1573. Tin nen deksel. Bood bruin verglaasde aarden kan (Schnelle) waarop twee familiewapens in ovalen rand en renaissance versieringen. Met tinnen deksel. Bond de wapens het volgende op schrift Eelipus 0 Lomoeht 0 D 0 Zo 0 W 0 H 0 end 0 Johienna 0 Buck 0 sin 0 Hus- frau 0 1588. Sttik van een olifantstandwaarin een kogel is bevat. Bal van ivoor, kunstig gedraaid, bevattende een groot aantal andere ballen. Houten roemer met het jaartal 1644, hoog 16 c. M., bevattende honderd in elkander sluitende kleinere bekers, Juli 1784. Steen en bekerhoog 30 c. M., rustend op een open ge werkt voetstuk van ivoor en paarlemoer. Emblematisch van hout gesneden beeldje, hoog 25 c. M., voorstellende een man in de kleeding der XVI® eeuw, die een hoogen met zilver beslagen beker, in den vorm van een mand op den rug draagt. Hij rust op een stok waarop een eekhoorn zit en achter hem staat een hond die iets in den bek draagt. Op den voorgrondaan de dergelijke ballen Tcheng-ki-Tong in 15 Juni 1884, bl. 820. Deze beker werd geschonken aan ieder der vijf gecommitteerden uit de staten van Zeeland wegens de indijking van de Hoofdplaat in 1780. Aan de eene zijde staat het wapen der provincie; aan den anderen kant leest menHoofdplata mari ereptaaggere munita discretis agris colonis traditaoctogenaria lite diremtaaerario hint auctoindefessa quinque virum J. van CittersA. J. de Ruever 1 L. P. van de Spiegel, J. M. Chalmers et A. I. Hurgronje, cura meri- torum praemium singulis decreverunt Ordines Zelandiae ao. 1780. Ontv. 1876. Hierbij zijn portret in 80. December 1843. Maart 1824. Gevonden in de gracht te Heukelom. Ontv. October 17 Een van deze heeft denzelfden vorm als onder een portret van grav Jacoba is afgebeeld. Fabrikaat van Raeren, gemerkt HH (Hans Hilgers). Hoog zonder deksel 24 c. M. Verg. DornbuschDie Kunstgilde der Tóffer 1* der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabrikate" Köln 1873 en DornbuschAbhandlung über das sogenannte Flandrische Steingut des XVI und XVII JahrhUtrecht 1878. Fabrikaat van Siegburgtweemaal gemerkt HH (Hans Hilgers). Hoog 26 c. M. zonder deksel. Tinwerk van dit laatste I K met kroon. Verg. Dornbuschals boven. Deze kan wordt vermeld door Demmin in zijn Gtiide de 1’amateur de faiences et forcelaines4e. édit., tome I, pag. 318. Fabrikaat van Raeren, doch ongemerkt. Hoog zonder deksel 311 c. M. Verg. Dornbusch, als boven. Tinwerk van het deksel: een gekroonde roos. Ook vermeld bij de naturalia. December 1802. Vgl. over de Revue des deux-mondes van

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1884 | | pagina 60