Het heeft niet mogen gelukken op deze wijze de zeevaart in stand te hou den. In de Fransche tijd ging de buitenlandsche handel verloren en leed de visscherij zware verliezen. In 1818 deed men een krampachtige po ging om de visscherij weer op gang te brengen door f 100. 000 van Mog- ge's kapitaal uit te keeren, alweer zonder veel resultaat. Zoodoende beschikt de stad Zierikzee nu nog altijd over ruim f 300. 000, waarvan zij de rente gebruikt voor ,,nuttige eyndens" (2). Aldus leeft, na het uitsterven van de familie, de naam Mogge voort in de boeken van den Zierikzeeschen gemeenteontvanger (3). Maar er is nog een herinnering aan Mr. Pieter op ons eiland. Volgens zijn testa ment moest hij op vorstelijke wijze in Dreischor begraven worden onder een graftombe, die f 12. 000 moest kosten. Zulks is geschied. De begra fenis kostte in Dreischor alleen al f 5000. In de kerk is de dure graf tombe te zien naast die van zijn ooms Ockersse. Daarop zijn de heeren afgebeeld met golvende pruiken. Het kasteel Windenburg is 100 jaar ge leden gesloopt. De steen met het wapen van Dreischor, die boven de poort was ingemetseld, bevindt zich nu in het gemeentemuseum van Zie rikzee (4). NOTEN 1. Thans hangen er twee schilderijen van mr. Pieter Mogge in het stad huis. Het ene, waarop Mogge te zien is in zijn studeerkamer, hangt op de trouwzaal. Het andere, dat bij dit artikel is afgedrukt, hangt op de schutterszaal van het Gemeentemuseum. 2. Het legaat Mogge is opgegaan in het vermogen van de Gemeente Zie rikzee en staat niet meer onder een afzonderlijk hoofd geboekt. 3. Thans herinneren twee straten in Zierikzee en Dreischor nog aan m r. Pieter Mogge. 4. Deze steen is thans ingemetseld in de voormalige ambtswoning van de burgemeester, die op de fundamenten van het vroegere kasteel werd gebouwd bij de entree van het dorp Dreischor. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 10