Themamiddag vrijwilligers en soorten 4 NHH A g A I Door Luciën Calle, medewerker SLZ Veel mensen hebben niet alleen een alge mene binding met het landschap, maar ook met de dieren of planten die daarin leven. Sterker nog, ze zijn niet alleen begaan daarmee, maar zijn ook daadwer kelijk bereid om hun mouwen op te stro pen. Soortenvrijwilligers zijn op verschil lende werkvelden actief. De een is bezig met weidevogelbescherming, de ander hangt nestkasten op voor kerk- of steenuil. Verschillende periodes Sommige activiteiten kunnen echter alleen binnen een relatief korte periode uitgevoerd worden. Zoals het monitoren van kamsalamanders, of het overzet ten van padden in het vroege voorjaar. Andere hebben een wat ruimere peri ode zoals inventariseren van planten op bloemdijken in de zomer. Voor het inventariseren van kerkzolders is sep- tember-oktober dan weer de optimale periode. Zoals het nu meestal gaat zijn de meeste soortenvrijwilligers daardoor slechts een beperkte tijd van het jaar actief. Dat is jammer. Meestal is onbe kendheid met het werk dat andere soor tenvrijwilligers doen de reden daarvoor. En onbekend maakt onbemind.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 18