Hoort de hooiberg bij de Zeeuwse boerderij of niet? Of de hooiberg bij de Zeeuwse boerderij hoort of niet, is een vraag die actueel is doordat er tegenwoordig een toene mende interesse is om dit type bijgebouw op het erf te plaat sen. Om deze vraag te kun nen beantwoorden nemen we een duik in de geschiedenis en gaan we na welke rol de hooi berg speelde in het Zeeuwse boerenbedrijf. In Zeeland zijn tijdens archeologische opgravingen Door: Suzan Jurgens, wetenschappelijk adviseur Om na te gaan of hooiber gen van oudsher ook in Zeeland thuishoren heb ben we contact gezocht met Suzan Jurgens van de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland. Zij is een onderzoek gestart naar hooibergen in Zeeland. In andere delen van het land is dit onderzoek ook al gedaan. Hieronder haar bevindingen. Aanleiding Geschiedenis Het dorp Schakerloo in 1660-1670. De hooiberg heeft scherp afgetekende dakvlakken, wat wijst op de toepassing van een hoekspoor. Foto: KZGWZelandia Illustrata II, nr. 2158 op meerdere plaatsen kring greppels uit de vroege en late Middeleeuwen opgegraven, die geïnterpreteerd worden als hooimijten. In weerwil van de naam 'hooimijt' werd er waar schijnlijk een breed scala aan producten in opgeslagen, zoals broodtarwe, gerst, erwt en wikke, vlas en huttentut, gezien de in de greppels gevonden sporen van deze gewassen1. Zowel van de Zuid-Hollandse eilanden als uit Zeeland zijn kaarten en documenten bekend uit de zestiende en zeventiende eeuw waarop hooibergen staan afgebeeld of vermeld2. De hooiberg moet omstreeks 1600 in Zuidwest Nederland een algemeen ver schijnsel zijn geweest3. Vanaf de late zeventiende eeuw werden de schuren gro ter, waardoor de kapbergen verdwenen. Niettemin zijn er latere afbeeldingen van Zeeuwse hooibergen. Hoe betrouwbaar ze zijn is moei lijk te zeggen. Hooibergen verschenen in elk geval weer zodra men behoefte had aan extra opslagruimte. Tegenwoordig Tijdens een inventarisatie in 2009 en 2010 troffen we meerdere hooibergen aan, waarvan de meeste gezet zijn in de 20e eeuw. Enkele inmid dels verdwenen hooibergen dateerden uit de 19e eeuw. Mogelijk zijn er ook hooiber gen verloren gegaan tijdens de Watersnoodramp. 1 B. Silkens en A.H.E. Mostert, Archeologische opgraving aan de Brouwerijstraat te Oostkapelle, gemeente Veere. Walcherse Archeologische Rapporten 26. Domburg, 2010, p. 15 2 P. van Cruyningen, Schone welbetimmerde hofsteden, Boerderijbouw in Zeeland van de tiende 24 tot de twintigste eeuw. Utrecht, 2002, pp. 79-81en 96-110 3 Ibidem, pp. 116-117

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 26