Eén soortgroep onderzoeken In januari 2010 zijn wij begonnen met de voor bereiding van het project. In eerste instantie was er de intentie om van alle (zichtbare) organismen die in poelen voorkomen de bandbreedte te onderzoeken. Al snel bleek dit geen haalbare kaart te zijn. Gezien de relatief korte tijd die we hadden om dit onderzoek uit te voeren, februari-juni, kwamen we in overleg met SLZ al snel tot de conclusie dat we ons moesten beperken tot de amfibieën. Door het onderzoeken van één soortgroep konden we het maximale resultaat in een relatief korte periode uit het onderzoek halen. 60 Poelen onderzocht Voor de selectie van de te onderzoeken poe len zijn gegevens gebruikt van RAVON, SLZ, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en enkele particulieren. Naast de poelen, waarvan bekend was dat hierin amfibieën voorkomen, hebben wij ook poelen onderzocht waarin tot op heden geen amfibieën zijn aangetroffen. Met name deze poelen zijn interessant omdat deze een voor amfibieën ongeschikte kwaliteit kunnen hebben. De onderzoekslocaties lig gen verdeeld over de hele provincie waarbij gekeken is naar de ligging ten opzichte van het bodemtype, de grondsoort en de geologie. Aan de hand van deze criteria zijn verdeeld over de provincie 60 poelen onderzocht. Alle poelen zijn gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld 3 maal bemonsterd op de aanwe zigheid van amfibieën en de waterkwaliteit in de vorm van zuurgraad, voedselrijkdom en zoutgehalte. De praktijk Half maart 2010, gewapend met schepnet en meetapparatuur, staan we aan de rand van de Vroongronden op Schouwen Duiveland. Het is koud en guur met hier en daar nog een ijslaag- je op de poelen. Wat zal de eerste dag van het veldonderzoek ons brengen. Ondanks de nog lage temperaturen zijn al enkele kleine water salamanders en bruine kikkers actief en zijn de eerste meetwaarden een feit. Iedere week zijn tot begin juni 2010 gegevens verzameld. Met uitzondering van de heikikker (slechts voorko mend op de Kop van Schouwen) zijn alle soor ten aangetroffen in alle levensfasen. Met name van de meer algemene en vroege soorten zijn Alpenwatersalamander Koewacht Foto: Alex de Smet en Sandy de Haas 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 5