Behoud van oude granen in Zeeland Door: Niek Smits, SLZ en Alex Wieland oud-medewerker SLZ Al eeuwenlang worden er op de vrucht bare Zeeuwse kleigronden graangewassen verbouwd. Uitgestrekte velden met wuivend graan zijn bij het landschaps beeld van Zeeland gaan horen. En nog steeds wordt er in Zeeland volop graan verbouwd. Maar veel typisch Zeeuwse graangewassen hebben de tand des tijds niet doorstaan. Ze zijn in de loop der tijd vervangen door rassen met een hoger rendement. Hoe oude Zeeuwse graangewassen uit het landschap verdwenen Door selectie en kruising werden er steeds weer nieuwe, betere rassen ontwikkeld. Rond 1870 werd er bijvoorbeeld volop Zeeuwse tarwe verbouwd. Later werd dit gekruist met het hoog opbrengende Engelse squirehead tarwe en ontstond er Wilhelmina tarwe. Hieruit kwam in 1921 weer het Juliana tarwe voort. Ook de schaalgrote van de graanteelt werd steeds groter. Dankzij technische ontwikkelingen en ruilverkaveling ontstonden er grotere percelen met hoogproductieve graan gewassen. Goed voor de opbrengst, maar minder voor de (bio)diversiteit in het landschap. Waarom herintroduceren? Samen met andere organisaties zet SLZ zich in voor herintroductie en behoud van 'vergeten'graangewassen. En dit doen we natuurlijk niet zomaar. Naast dat oude granen een cultuurhistorische- en land schappelijke waarde hebben past de herintroductie in een trend van weer meer lokaal en streekeigen gaan eten. Ook gaat het verbouwen van oude graangewassen hand in hand met het bevorderen van akkernatuur. Controle van een oud graangewas. Foto: Rudie Geus (SLZ) Op zoek naar zaden Van een aantal oude rassen zijn gelukkig zaden bewaard gebleven. Deze zijn opge slagen in de genenbank in Wageningen. In 2010 is, op initiatief van Het Zeeuwse Landschap, door Loek Hilgers (deskundi ge op het gebied van oude granen) een advies geschreven over hoe en welke oude graanrassen er in akkerreservaten geteeld kunnen worden. Vanuit de 4 genenbank zijn voor het project in de Schommeling enkele honderden zaadjes beschikbaar gesteld en is er vanaf 2011 gestart met het vermeer deren. Van de Zeeuwse witte werd een tiental kilo's zaaigoed verkregen van de stichting Op Goede Gronden uit Veere. Na jaren vermeerderen is de voorraad zaaigoed van verschillende oude granen inmiddels al aanzienlijk vergroot. Koegorspolder als proeftuin Om risico's te spreiden worden de oude granen op verschillende plek ken in Zeeland ingezaaid. Eén van die plekken is een terrein van North Sea Port in de Koegorspolder. Dit terrein is vanuit het Interregproject 2B Connect (natuur op bedrijventerreinen) inge richt als tijdelijke natuur. Soorten die er sinds 2018 geteeld worden zijn: risweit, zes-rijige wintergerst, rogge, Zeeuwse tarwe, Wilhelmina tarwe, Zeeuwse witte, eenkoorn en rotkorn spelt. Voormalig SLZ-medewerker Alex Wieland heeft samen met Martin Dekker en Harm van Hoeve (Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst) en Mark Dobbelaar (Ecomark Advies en Beheer) dit bijzondere project op poten gezet. Naast het inzaaien van oude graangewassen wordt er ook geëxperimenteerd met Koegorspolder Terneuzen Legenda Kevertank Akkerrand Bloemen blok Haag Graangewassen Bomen Si Poel Wetland Akker, natuurvriendelijke teelt Hl Akker Inrichtingskaartje tijdelijke natuur Koegors. Bron: SLZ Landschapsbeheer Zeeland Lente 2021 Samenwerken aan ons cultuurlandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2021 | | pagina 3