daarbij is dat bij dat tot kunst bewerken het documentair karakter geen geweld mag worden aangedaan, dat de strekking niet mag worden aangetast en dat het stileren geen afbreuk mag doen aan de impressies die heet van de naald geformuleerd wer den Of zoals W.F. Hormans het (heel wat kernachtiger) heeft geschreven: 'Wat in een dagboek staat dient waar te zijn. Je zou een dagboek waarvan je ooit geloofd had dat het waarachtig was, heel anders gaan bekijken als je naderhand te weten kwam dat het vol leugens stond. Dagboek schrijvers profiteren van het feit dat nie mand tijd en lust heeft de waarheid te controleren van de dagboeken die hij leest'. Toch zou dat eigenlijk moeten, althans op het moment dat de geschiedschrijver deze literaire bron ter hand neemt. Helaas, dat gebeurt lang niet altijd, niet door 's rijks historicus Lou dc Jong en niet door Gijs van der Ham, dc oorlogsgeschiedschrijver van de provincie Zeeland. Al met al kan ik tot geen andere conclu sie komen dan die waarmee ik in Middel burg mijn voordracht besloot: De experti se van het bronnenmateriaal dat het Geheim dagboek van Hans Warren heet, doet mij concluderen dat het als histori sche bron niet betrouwbaar kan zijn, zodat men het proza van Warren hooguit moet beschouwen als - voortreffelijk ge schreven - fictie. mot toestemming van de auteur overgenomen uit Dc Groene Amsterdammer van 20 juni 1990 Schijnbare wanorde, doch de juiste man op de juiste plaats als de aanval eenmaal werkelijkheid wordt. 4 0

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 42