INHOUD D. van Galen Last, De actualiteit van de tweede wereldoorlog Pag- 5 Gijs van der Ham, De problematiek van een provinciale Pag. 15 geschiedschrijving Kees Slager,Oral History en de tweede wereldoorlog Pag. 23 Redactionele samenvatting van de lezing door Adriaan Venema: Enkele pag- 36 problemen rond geschiedschrijving Adriaan Venema, Feit en fictie in Hans Warrens 'Geheim Dagboek' pag- 37 VOORWOORD De 5c Historische Studiedag van de Werkgroep Historie en Archeologie had als thema: 'Geschiedschrijving en beeld vorming van de Tweede Wereldoorlog'. De keuze van dit thema hing samen met de herdenking van de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 en voor Zeeland in het bijzonder met het daarop volgende bombardement van de stad Middelburg op 17 mei 1940. Om dit laat ste aspect te benadrukken had het be stuur van de Werkgroep dan ook de burgemeester van Middelburg, mr. C.G.J. Rutten, gevraagd om de studiedag te openen. Gijs van der Ham was als centrale spre ker bereid gevonden om in een lezing nader in te gaan op de problemen die hij heeft ondervonden bij het samenstellen van het tweede deel van 'Zeeland 1940- 45', waarop hij op 4 april 1990 aan de Universiteit van Amsterdam inmiddels was gepromoveerd. De aanbieding aan het provinciebestuur van Zeeland had kort daarop plaatsgevonden in Middelburg. De aanbieding en bespreking van het langver wachte boek gingen niet onopgemerkt voorbij. En zoals verwacht mocht worden bleven ook de kritische kanttekeningen niet achterwege. De in de pers aangekon digde aanbieding van een lijst met ver meende onjuistheden in de studie door een aantal amateur-historici vond in overleg met het bestuur niet plaats. Betrokkenen werd verzocht de lijst schrif telijk in te dienen. De eerst lezing werd verzorgd door de bibliothecaris van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Dick van Galen Last. Deze ging in zijn lezing 'Algemene Inleiding: Geschiedschrijving en beeldvor ming van de Tweede Wereldoorlog' nader in op de nationale en internationale literatuur betreffende de Tweede Wereld oorlog. Kees Slager, een uit Zeeland afkomstige programmamaker, onder meer bekend vanwege zijn veelgeprezen 'Het spoor', gemaakt voor de V.P.R.O. radio, ging in de derde lezing in op het belang van de mondelinge overdracht voor de beeld vorming van de Tweede Wereldoorlog. In een gloedvol en aansprekend beloog hield hij de aanwezigen een tot dusverre vcr- ontachtzaamde en ondergewaardeerde methodiek van geschiedschrijving voor. De laatste lezing werd verzorgd door de schrijver Adriaan Venema, onder meer bekend vanwege zijn spraakmakende werken als 'Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie'. Het werd een boeiend en bijzonder onderhoudend betoog dat ech ter, in tegenstelling tot de andere lezin gen, niet in extenso kan worden afgedrukt omdat de spreker tijdens de lezing een aantal nuanceringen aanbracht die niet in zijn oorspronkelijke geschreven tekst voorkwamen. De redactie heeft dientenge volge besloten tot het opnemen van een redactionele samenvatting van de lezing. De lezing van Adriaan Venema veroor zaakte een grote commotie in het Zeeuw se. Met name zijn opmerkingen over het eerste deel van het dagboek van Hans Warren gaven aanleiding tot veel dis cussie. Reden voor de redactie om door de opname van een artikel van Adriaan 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 4