Gedeelte uit de 17e-eeuwse plattegrond van Middelburg, vervaardigd door C. Goliat. om de goederen van de V.O.C. in op te slaan. Bij nader onderzoek bleek er in de voormalige haven een grote hoeveelheid aardewerk en por selein uit de 17e en 18e eeuw te lig gen. Ook werden er aardig wat lege wijnflessen aangetroffen. De vondst van deze voorwerpen trok nogal wat belangstelling van diverse kanten zozeer zelfs dat op 21 september 1982 een artikel in de P.Z.C. verscheen onder de kop 'Zeldzame archeologische vondsten in Middelburg'. In dit arti kel werd melding gemaakt van vondsten van 'exotische en gebruiksvoorwerpen' afkomstig van de VOC-schepen 'uit alle hoeken van de wereld'. Deze vondsten werden gemeld door leden van de AWN afd. Zeeland die in hun vrije tijd de bouwput onder zochten. In het betreffende P.Z.C.- artikel werd door de AWN-leden ge klaagd over de last die zij ondervon den van particuliere gravers. Over deze berichtgeving ontstond nogal wat commotie bij laatstgenoemden, die gezamenlijk op de foto gingen en in een bijbehorend PZC-artikel afstand namen van de kritische opmer kingen door de AWN-leden. Tevens wezen ze erop dat de vondsten door de AWN gedaan veelal in depot ver dwijnen en dat niemand ze meer ziet. Dat dit argument zeker ook op hen van toepassing is werd gemakshalve over het hoofd gezien. Deze onenig heid, die via de P.Z.C. naar buiten werd gebracht, trok de belangstel ling van het gemeentebestuur van Middelburg, dat zelfs onder leiding van de toenmalige burgemeester Wol- ters een bezoek aan de bouwput bracht en het geheel onder politiebe scherming plaatste. Het ging er ech ter niet toe over om geldmiddelen ter beschikking te stellen voor verder onderzoek door de ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek) Bij de opening van de biblio theek in september 1985 werd een se- 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 11