lectie uit de door de AWN-leden ver zamelde vondsten tentoongesteld. Gedurende 3 weken kon iedere bezoe ker kennis nemen van wat eens het gebruiksgoed was van de Middelburgse burgerij in de 17e en 18e eeuw. De voorwerpen Het vondstmateriaal is verspreid in de bouwput aangetroffen. Het meren deel is importmateriaal. Onder deze importen is het porselein goed ver tegenwoordigd. Nu is dit niet onge woon. Porselein wordt in de 18e eeuw door alle lagen van de bevolking ge bruikt. Het betreft hier vrijwel al leen theekopjes, schoteltjes en kom men. Een andere groep vormt het z.g. Neder- rijns aardewerk. Deze naam is gegeven aan een bepaald soort aardewerk af komstig uit het gebied ten westen van de Rijn, tussen Kleef en Krefeld. De decoratie is in geel/groen glazuur of met ringeloortechniek. De vormen beperken zich tot schotels of bordjes. Diverse bordjes, versiering o.a. in rin geloortechniek. Rijnlands fabrikaat. De derde soort importen bestaat uit steengoed. Een mooi voorbeeld is de Westerwaldkan (afb. uit de eerste helft van de 18e eeuw. Deze kan is versierd met een wapenschild waarop een gekroonde G.R. (George Rex). Haast vanzelfsprekend zijn in de voormalige haven vondsten van kauri- Steengoedkan afkomstig uit Westerwald eerste helft 18e eeuw. Vóór en na restauratie. schelpen en kokosnoten gedaan. De schelpen werden in Nederland aange voerd door de V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie) en verkocht aan de VV.I.C. (West Indische Compag nie), die er slaven mee kocht. In Zeeland werden de kaurischelpen of 'keutjes' gebruikt bij gezel schapsspelen Inlands roodbakken aardewerk dat gevonden werd, beperkt zich voorna melijk tot keukengerei als bakpannen en steelkommen. Het eenvoudige tafel gerei bestaat uit borden en schotels van majolica of faience. De borden zijn gedecoreerd met bloem- en/of geometrische motieven. De term majo lica wordt gebruikt voor ceramiek 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 12