huis. De oudste bron waarin dit ge sticht vermeld wordt is het testament van Elizabeth Lams die op Allerheili gen (1 nov.) van het jaar 1289 vijf schellingen tournoois vermaakt aan het 'hospitium' te Middelburg. Het Middelburgse Gasthuis behoort daar mee tot de oudste vaderlandse gast huizen die nog steeds als ziekenhuis in functie zijn, een bijzonderheid waaraan eerstdaags door de liquidatie van het Gasthuis een einde komt. Het le Middelburgse Gasthuis was gelegen aan de hoek van de Lange Delft en de Nieuwstraat. Omdat in de geschiedenis helaas het aantal bronnen omgekeerd evenredig is met het tijdsverloop kan over de aller eerste periode, de 14e eeuw, vrijwel niets worden vermeld. De laat-Middel- eeuwse gasthuizen waren nog niet- gedifferentieerde instel lingen waarin een ieder die niet in staat was zich zelfstandig te verzor gen of te laten verzorgen werd opge nomen, óf tegen betaling óf, als dat, wat meestal het geval was, niet moge lijk was van 'Gods wege' (om niet). Zo'n Gasthuis was bevolkt met passan ten, zieken, gebrekkigen, geestes zieken etc. die allen één kenmerk gemeen hadden, te weten hun armoede. Het achtste hoofdstuk geeft een be schrijving en een reconstructieteke ning waardoor men een indruk krijgt hoe het Gasthuis er in de 16e eeuw en later ongeveer heeft uitgezien. Het le Gasthuis heeft ruim 500 jaar dienst gedaan, een van de latere hoofdstukken beschrijft hoe wanhopig slecht het gebouw in het begin van de 19e eeuw was. Nadat in 1866 het 2e Gasthuis gereed is gekomen wordt het oude Gasthuis, behoudens de Gast- huiskerk, afgebroken. Een schilderij van Kimpe, voorstellende de facade van het 2e Gasthuis op het Noordpoort- plein, bij alle oudere Middelburgers nog goed bekend, verfraait de omslag van het boek. Zeventig jaar later, tussen 1936 en 1938, wordt het inmid dels geheel obsoleet geworden 2e Gast huis afgebroken en vervangen door het huidige. Zoals bekend zal het 3e Gasthuis, dat binnenkort ook afge broken wordt, dit keer niet worden vervangen. Achter de 700 jaren ge schiedenis van de Middelburgse Gods huizen staat definitief een punt. In de loop der eeuwen en met name na 1814 krijgt het Gasthuis de hui dige functie van inrichting voor zie ken. Naast het Gasthuis als algemene ziekeninrichting ontstaan in de 16e eeuw enkele, wat we nu zouden noemen categorale ziekeninstellingenDe oudste specifieke ziekeninrichting is de 'Lazarij', waarin een klein aantal lijders aan lepra, de leprozen - de relatie met de bijbelse melaatsheid is op zijn minst dubieus - waren on dergebracht. De Middelburgse Lazarij lag destijds even buiten de Noorddam poort aan de weg naar Veere en Arne- muiden, het Lazarijstraatje bewaart Bouwtekening voor het nieuwe gasthuis1866. Voorgevel 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 15