OVER BOEKEN Peter Sijnke, Ria Kruse en Gerard Baijens, Het stadhuis van Middelburg (uitg. Gemeente Middelburg, 1991). 24 blz., afbn. Prijs 2,50. Wordt verkocht bij rondleidingen door het stadhuis; ook verkrijgbaar in de Mid delburgse boekhandel. Voor de prijs van een niet eens bui tenissige wenskaart kan men zich sinds maart een fraai vormgegeven brochure aanschaffen over het stad huis van Zeelands hoofdstad. Het werkje is primair bedoeld als 'hulpje' bij en herinnering aan een bezoek aan 'een prachtig raadhuis met een kostelijke toren'zoals Albrecht Dürer het uitdrukte tijdens zijn be zoek aan Middelburg in 1520. Dürer zag het stadhuis in zijn eerste fase (1452-1780); een fase, waaraan vooral de naam verbonden is van het Mechel- se bouwmeestersgeslacht Keldermans. Acht telgen ervan waren in de 15de en 16de eeuw bij de bouw betrokken. Pas in 1780-1784, met de aanbouw aan de Lange Noordstraat, bereikte het stadhuis zijn voltooiing. De tweede fase (19de en 20ste eeuw) gaf kleine wijzigingen en een grote restauratie te zien (1884-1918), en natuurlijk de verwoesting op 17 mei 1940, gevolgd door restauratie en herbouw. Het stadhuis van Middel burg biedt naast het overzicht van de bouwgeschiedenis e.d. uiteraard een beschrijving van het interieur. De auteurs hadden voorts de goede ingeving om hun brochure te openen met een korte stadsgeschiedenis ge volgd door een (eveneens beknopte) historie van de Middelburgse Markt, zodat de aandacht van de lezer a.h.w. centripetaal naar het stadhuis getrokken wordt. De illustratieverantwoording is soms wat summier; zo toont blz. 6 een af beelding, blijkens het onderschrift voorstellende een 'Gezicht op de Markt in het midden van de 19e eeuw'. De prent.laat naast gebouwen ook Middelburgers zien, uitgerust met hun hoge hoeden, rottingen - of een bokkewagentjeWie, zo vraag ik mij vergeefs af, is de maker van deze intrigerende plaat? Het zijn de kleine dingen. kleine landschapselementen in Zeeland; uitg. bureau voorlichting provincie Zeeland (Middelburg 1990). Het bureau voorlichting van de pro vincie Zeeland brengt regelmatig bro chures uit over uiteenlopende onder werpen, Zeeland betreffende. Een oudheidkundig onderzoek in de bouw put van het provinciehuis of de ont wikkeling van een schorgebied tot industrieterrein: het bureau voorlich ting verstrekt er informatie over in de vorm van fraai verzorgde en koste loos verkrijgbare kleine publicaties. Een recente uitgave is Het zijn de kleine dingenkleine landschaps elementen in Zeeland. In 53 pagina's wordt een overzicht gegeven van 'klei ne dingen die het landschap sieren, kleine dingen die er vroeger allemaal waren, omdat de boer ze nodig had'. De inleiding van Het zijn de kleine dingen stelt dat je in Zeeland van 'puur natuur' eigenlijk niet kunt spreken, omdat er nauwelijks gebie den zijn waar de mens niet voortdu rend ingrijpt en stuurt: 'Wat wij na tuur noemen is meestal ontstaan door menselijk handelen. Tot de oorlog- is het vooral de individuele boer die het landschap vorm geeft, erna zijn het de wensen van de boer die door ruilverkavelingen een landschap boet seren dat aan de nieuwe eisen voor een optimale landbouwproductie tege moet komt.' Van het oude cultuurland schap zijn in het moderne, strak vorm gegeven cultuurland elementen overge bleven die de brochure systematisch behandelt: bomen (o.a. grenslinden, knotbomen), bosjes (o.a. geriefhout- bosjes, opgaande bosjes en overheids- groen), heggen en houtwallen (o.a. meidoornhagen)wateren en vochtige landen (o.a. kreken en welen, inlagen en karrevelden, drinkputten en holle- 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 25