terwijl men het voorwerp niet meer kent: 't Gaed (gaod) az'n lier(e), ma(r) (maor) 't roenk ('t ronk) só nieEn dan is er ook nog: 't gaed ('t gaod) az'n lier(e) op 'n zondag (op sondag)èn: az'n lier(e) op'n sabbatOp Walcheren, waar het woord liere ook gebruikt wordt voor een paard, meenden sommige informanten, dat die zegswijzen te maken moesten hebben met de rit, die 's zondags de gelovigen per veerewaehen of brik; met de liere ervóór, naar de kerk bracht Aan aanvullende opmerkingen van onze leden wordt onzerzijds alle no dige aandacht besteed. Voor het dia lectonderzoek is het ook van belang, dat het bij onze vragen onder A, B en C niet bij onderstrepen blijft, maar dat bij woorden of uitdrukkin gen die u kent, eventueel nadere uit leg volgt, zoals b.v. bij de woste- bolle werd gegeven door dhr. C.A. Swenne (Ow)'Wosteballetjes ken ik als de klassieke gekruide vette worst, die uitgebakken werd (van het vet werd stroopvet gemaakt) en 's mor gens op het brood gegeten. Dat is natuurlijk een gehaktbal, maar geen gewone Dhr. D. Roozemond (Svn) maakt het heel duidelijk: "n Wosteballe is van varkensvlees gemaakt, wordt, gebakken op droog brood gegeten op het eiland Tholen. 'n Haktballe is van rundvlees, en hoort bij de warme maaltijd.' We danken ieder die aanvullingen zond, en zien nu met belangstelling reac ties tegemoet. Wanneer die te zamen met de opmerkingen n.a.v. de vragen lijst juni 1991 op een los papier(tje) geschreven konden worden, dat door u bij de ingevulde lijst gevoegd werd, zou uw secretaresse daarvoor extra dankbaar zijn! Reacties op Nehalennia 80 blz. 30 e.v. Onze vragen over het gebruik van het werkwoord doen als hulpwerkwoord zijn blijkbaar voor niet iedereen dui delijk genoeg geweest. We wilden graag weten, waar nog gezegd wordt: ik doe kröötjes koke(n). Mw. L.J. Knöps hoorde het in Ouddorp nog zeggen door jonge mensen, in Dirksland door ouderen (doewe). Ze dee leze (ze zat te lezen) wordt toch ook nog elders in ons dialect gebied gezegd? We missen nog plaat selijke opgaven. In Dirksland kan men ook 'n rondje doewe ('n straatje om lopen) zonder 'n hoofdwerkwoord te gebruiken, zo als in ABN: 'n spelletje doen, enz. Waar kent men dat ook? Van diverse zijden kwamen zinnen als: doe 't ma in de kasse (leg of zet maar in de kast), en woorden als: uutdoen, afdoen, dichtdoen (ge vormd door de combinatie van het werkwoord doen met een voorzetsel) doe de deure toe. Maar dat was niet de bedoeling van onze vraag. N.a.v. 't is t'r kant in 'uus weten we nog niet precies, waar de boel an kant werd gedaan en waar an de kant? Kantje-levantje staat in WZD (W en Ofl)Van Ofl ook de zegswijze: gêên hoekje de punte of. Bij u ook bekend? Men is daar ook niet uutgeregend maard'r of geregend. Over oude woordvormen, die nog wel eens worden gehoord, heeft niemand geschreven. We denken b.v. aan gelegenig(h)eid in plaats van gele- genteitWie kent nog zulke woorden? Enkele inzenders (ZB en W) zijn ver trouwd met sterken of sterkje (niet in WZD). Dhr. J.W. van 't Veer (Bzl) zegt: 'Iemand, die hier een rol King te voorschijn haalt, zal doorgaans vragen: Wien eit'r zin in 'n sterken? Anderen blijven bij stèrreke, pi(m)- perement, piperement, pumperement, of puperement, zo als ook WZD zegt.' Dhr. Van 't Veer heeft voor ons een lijst met veertig woorden, eindigend op k, die in zijn dialect (en niet daar alleen) de verkleiningsuitgang sje krijgen. De kinderen in Bieze- linge en omgeving spelen zelfs tiksje. Van rienk, dienk en tèrlienk, wordt de k een g, gevolgd door de uitgang sje: riengesjediengsje en tèrlieng- sjeHij schrijft: 'Het lijkt er dus sterk op, dat wij alle zelfstan dige naamwoorden, die op een k ein- 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 37