Ze snee-en mie de zekel, mè dat was gin bezwaêr Et goeng toen êél gemoed'lijk, over vuuftig jaêr. (2x) 2. Wien snie ter noe nog kantööi, wien kruu ter noe nog mis Wien slacht ter nog een verken, a 't Sinte-Maêrte is Wien wast ter nut de welle, wien mik zelf beuter klaêr 't Is allemille aars as over vuuftig jaêr. (2x) 3. Noe rien ze mie kombijnen en melken mie 't mesien. En 't is ok nie mi nöödig mie 't schrabbertje te wien Ze spuiten voe de vuulte, sebiet een bunder klaer Tjóón jóón, dat is veranderd in die vuuftig jaêr. (2x) 4. Ze èn noe aal een auto, een bromfiets, een TEEVEE Een wasmesien een mixer, een deurtrokkers-WEECEE Een elektrieksen deken, een dróóger voe d'r aêr En z' èn 't nog drukker noe as over vuuftig jaêr. (2x) 5. Wat zumme nog beleven a dat zo deur mó gaên Dan zien m'oans eigen ok nog is op de maêne staên Me lieken op kompjoeters en m' èn dan bietelaêr Zo za tet dan wè wezen over vuuftig jaêr. (2x). door Bei Cok Tenslotte: veel dank voor alle mede werking en de vriendelijke woorden en wensen, die we op het secretari aat ook mochten ontvangen. Hopelijk tot de volgende keer. E.J.v.d.B. noot van de redactie Groen(h)art is een totaal andere hout soort als Pokhout. Hoewel er uiter lijk een zekere overeenkomst is zijn de overige eigenschappen totaal an ders. Er bestaan 2 soorten Groen- hart n.l. Demerara (Ocetea Rodiaei) en Surinaams Groenhart (Tabebuia serratifolia). Het kenmerkend verschil tussen beide is dat Demerara groen hart bestand is tegen paalworm. BO Bestuursmededelingen Na 14 jaar de functie van secreta resse van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek te hebben ver vuld heeft mw. Van den Broecke te kennen gegeven deze taak te willen beëindigen. Dit wil evenwel niet zeggen dat zij het werk dat het dialectonderzoek met zich mee brengt ook niet meer doet; integen deel, zij heeft hiervoor nu meer tijd. Dit houdt in dat alle vragen, mededelingen, opmerkingen die het dialectonderzoek betreffen nog steeds naar mw. Van den Broecke gezonden kunnen worden. Zij zal alles verwer ken en beantwoorden en via Nehalen- nia in de publiciteit brengen; dit al les zoals zij dit al vele jaren met enthousiasme en grote nauwgezetheid deed. Wij hopen op de jaarvergade ring hierop nog terug te komen. Het Vereenigingssecretariaat berust nu bij R. Willemsen, Boterzande- straat 15, 4521 AS Biervliet. Het onderzoekssecretariaatmevr. E.J. van den Broecke-de Man, Boulevard de Ruyter 194, 4381 KG Vlissingen. Ledenadministratie en adm. Neha- lennia: mevr. J.A. Oele-Leijs, Vroonlandseweg 3-B 4421 GJ Kapelle. Nederlandse Dialectdag Op 16 maart j.l. was de Nederlandse Dialectdag in 's-Hertogenbosch al waar een deel van ons bestuur acte de presence gaf! Het was een groots opgezet geheel met o.a. vier prominente sprekers, ieder op zijn terrein. Prof. dr. T. Hagen sprak over de verhouding tussen dialect en stan daardtaal, dr. J.B. Berns over de situatie van de dialecten in Neder- 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 42