4 Voorstel iff ff moorse zeil. z o o co f o ucntt. g rorf>ed0 .5 BINDER. /0 steuhwïel 4 Beiihrullus ro knoper, /7 oicte rollen ft de onie ze/len dus Zes s overslaande uvenf>jsisf»ens. /z •rjtiïre ff,el' i h/itHs», /3 gin „g Tun YgKOOiu.-;el[fl, g ticnibalk- Boot. hie elke i boer oa cam u erxtuhhdn an z'nrine. Ankou/* saf.hen en/c/c VJ£ z'yoailcn- en er slier nee uur &enae. EN DE HARDER fA" VROZHER Wir:R LOÖ N InER K 5 R. fin en ander r/zff (ja1 rvunzre berhïnh; AnHAR', locos; JUT olljennfan't faejte stal. enz. Nieuwjaar in Zeeuws-Vlaanderen In Nehalennia nr. 80, winter 1990, las ik op bladzij 37 de Niewjaorswèns uut Axel. Ik 'èn dao nog a wad op an te mèrk'n. Dao staot: "k Wens julder vee zegen in 't Nieuwe- jaer en al wad a je nóödug eit voo tied en êêuwig'eid.' Mao da's 'êêmao nie goed. Wens moe zóó: wéns, julder mee 'n 1, dao zeg gêên méns. In di geval zeg j§ ook gêên judder, mao je. Dien 1 'óór je in 'êêl 't Land van Axel nie. Dien 1 'óór je wel in 't Land van 'Ulsten op Walcheren (huider en jul der). Nieuwjaer, mee 'n ae, dat zeg oek gêên méns, mao Nieuwjaor. Dan is ter 'n regel overgeslogen en tuss'n voo en tied, moet het woordje d'n. Noe za'k 't nog maor 's êêmao op- zehh'n: 'k Wéns je vee zegen in 't nieuwjaor, vee gezond'eid binn'n 't jaor en al wad a je nóódig 'eit voo d'n tied in êêuwig'eid. Mao da's natuurlijk goed mogelijk dat 't oek wel 's wad anders opgezeid wier. Ik 'èn d'r wel 's êên van den 'Oek 'óór'n zehh'n, da ze d'r daor acht'r zeien: En 'n goed verken, mao dan moe je 't zelf kóöp'n A. Fr. Mao die van d'n 'Oek da binn'n tóch viiz' 'óór, die kunn'n trokk'n doen. Sie, da zou ik op d'overkant nie dur ven zeggen, ee: 'Da 's ook 'n viiz'n'. Maor 'ier bedoel'n me dao mêêstal niks verkêêrds mee. 'Da ligt 'r an 'oe a je 't zegt, den tóón,' zei mééster Die- leman. A je zegt: 'Da 's maor 'n aori- gen 'óór,' of 'da 's maor 'n viiz'n, den diej'n,' dan is 't nii best. Maor a je noe zegt op z'n Axels en dan wel op 'n 'êêl andere tóón: 'A je dienkt a ta gêên viiz'n is, dan zu je 't nii wete'n.' Of: 'Da 's 'n aorig'n/aordig'n 'óor, die kan nog a trokk'n doen, den diej'n.' Dan wordt 'r bedoeld, a je dao vee lol of leute mee kan 'èn. Ik gelóóv'n da se da in 't Land van 'Ulst en in 't Land van Kerzand oek zóó zehh'n. Dus eigenlijk in 'êêl Zêêuws-Vlaond'r'nIk weet 't ni 'êêmao zeker, mao a'k lieg'n, dan springt 'r wel êên op de kasse. In elk geval be- gruup'n ze 't dao wè. En vè(r)der vinn'n me iemand oek nog wel 's ge woon aor(d)ig, natuurlijk. J. de Klerk 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 47