kerk)een rondrit langs een aantal karakteristieke Walcherse dorpen en Veere. Nadere mededelingen en een uitnodiging treft u in het herfstnum mer aan. De Dialectdag van de Zeeuwsche Ver- eeniging voor Dialectonderzoek zal dit jaar worden gehouden op zater dag 19 oktober 1991. Nadere medede lingen over de inhoud van de dag en een uitnodiging treft u eveneens aan in het herfstnummer. Tot slot wensen wij u namens de re dactie van Nehalennia en de besturen van de Werkgroep en de Dialectver eniging allen een bijzonder plezie rige en ontspannen vakantie toe; wij hopen u in het nieuwe seizoen bij één van de activiteiten in goede ge zondheid wederom te mogen begroeten Lieuwe Zoodsma/Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 JULI 1991 INLEVEREN BIJ DE REDACTIE 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 4