Omslag van het blad Westerheem uit de Gouden Eeuw' Fundering boerderij uit de 2e eeuw gevonden bij Poortvliet' Restanten VOC-werf Middelburg op gegraven' 1 Amateur-archeologen speuren naar resten uit de Romeinse tijd' Sporen bij Colijnsplaat oudste tot nu toe in Zeeland gevonden' Amateur-archeologen doen vondsten uit de Ijzertijd' 'Kalkbranderij uit de Romeinse tijd bij Koudekerke ontdekt' Archeologen graven fundament van 13e eeuws kerkje op' maar ook: 'Particuliere gravers woedend over beschuldigingen van AWN' Dit is maar een kleine bloemlezing van de krantekoppen waarmee onze afdeling de pers haalde. De afdeling Zeeland is een van de 22 afdelingen die de AWN telt. De grenzen van de afdeling worden gevormd door de provinciegrens, waarmee wij een tamelijk uitgestrekt gebied omvatten, wat zijn nadelen heeft. Het grootste aantal van de 55 leden die de afdeling telt is woonach tig op Walcheren, waar zich dan ook de meeste activiteiten concentreren. De afdelingen zijn tamelijk zelfstan dig, maar zijn een onderdeel van het grote geheel; vandaar mijn uitgebrei de uiteenzetting over de landelijke vereniging. Lezingen Onze afdeling tracht elk jaar een vijftal lezingen te organiseren waar bij ook niet-leden van harte welkom zijn. Hiervoor worden in de meeste gevallen beroepsarcheologen uitgeno digd of mensen die zich op een be paald gebied hebben gespecialiseerd. Zo zijn er de laatste jaren lezingen geweest over Bergen op Zooms aarde werk, over zoö-archeologieover le dervondsten in stadskernonderzoek, over glasvondsten uit Middelburg, over de Romeinse nederzettingen in Velsen, over archeo-botanie en eind april organiseerden wij een lezing over archeologie onder water, waar mee wij, gezien de grote belangstel ling, velen een plezier deden. Veldwerk In het verleden zijn onder de bezie lende leiding van de voormalige voor zitter J. van den Berg vele onderzoe ken en opgravingen verricht, waarbij ik denk aan de enkele jaren durende opgraving op het binnenplein van Fort Rammekens, waarvan de vondsten in Vlissingen in het Stedelijk Museum werden tentoongesteld. Ook de opgra ving in Poortvliet, waarbij in een context van Romeins materiaal een prachtige gemme, een gesneden half edelsteen, werd gevonden was een succes; mede door de vondst van de staanders van het gebouw, dat kennelijk door brand was verwoest, maar waarvan de verkoolde paalkop pen en het zich onder het grondwa- 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 8